M-mG-hP-ºƒâG-hz¼-Å-¤±¤Å-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-h;º-½‰ôG-»ôh-qü


2005.11.25

{}ü üºƒâG-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-fÛ¤-zÞ¼-D-ÇSôm-uÛ-¹-11 ±ïÅ-19 mÅ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-±ßGÅ-zŸÛm-»ôh-q-hïºÛ-ż-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-Å-DÞ¾-q-¼ôü Ⱥü ¾-»ü ¾Þm-mºü ²¤ÇKP.ü fÛ¤-zÞ-ÅôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-uÛ-±ïÅ-24 ZÛm-Gž-Çeôm-‚Å-hôm-¿e¼-zôh-hP-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-Å-¤±¤Å-Zï-ºƒï¾-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-‚P-xôGÅ-DÞ¾-mÅ-M-mG-GÛÅ-ºDô¼-¾¤-z¸ô-zCæm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hïÅ-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Zïm-D-ÇÀïzÅ-±ß¾-HÛ-Ç+ô¼-zXôh-»ôh-q-¼ïh- q-¼ô-hP-Ⱥü ²¤-ÇKP-GÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºVÛ-¤ÛÅ-Åïü»ÛÅ-zXôh-q¼-ºDô¼-¾¤-MP-±h-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-iâG-®¤-z¸ôÅ-»ôh-q-hï-±ôºÛ-mP-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-zŸÛ-®¤-ŸÛG-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-mP-º²â¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP-hï-ÇSôm-uÛ-¾ô-1988 ¾ô¼-ºƒâG-»Þ¾-hP-M-mG-GÛ-hz¼-Å-¤±¤Å-DÞ¾-ŸÛ-zhï¼-ºDôh-fzÅ-ˆÛ-¤fÞm-IôÅ-¿e¼-¾¤-D-º²âGÅ-zCæm-ÅôGÅ-‚-Mã-¤ïh-qºÛ-¤fÞm-IôÅ-zŸG-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-zŸG hï-zŸÛm-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-M¾-uÛºÛ-Å-¤±¤Å-¾Å-hôm-iâP-Vï-iG-ÁôÅ-qj¨-hzP-xãG-GÛÅ-GÅÞPÅ-q¼- ºhÛ-¾ôºÛ-ºGô-Çeôh-ºƒâG-»Þ¾-hP-M-mG-GÛ-hz¼-Å-¤±¤Å-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-GŸÝP-¾¤-º²âGÅ-zCæm-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-zÇkݼ-‚ãP-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-xôGÅ-mÅ-GÅÞPÅ-m- ºƒâG-»Þ¾-HÛ-xôGÅ-mÅ-±h-¾Å-zL¾-zºÛ-fôz-fP-¯ôh-ˆÛ-ºhÝG-TïÅ-hP- ºDô¼-¾¤-º²âGÅ-zCæm-‚Å-q-hï-±ô-zôh-fï-zºÛ-M-mG-GÛ-mÝz-xôGÅ-º²âGÅ-zCæm-HÛ-¾Å-hôm-V-ÁÅ-ÁÛG-»Ûm-Ç+ô¼-zXôh-»ôh-q-hP-hï-zŸÛm-Å-¤±¤Å-ˆÛ-Ç+ô¼-»Þ¾-wm-±ßm-GZÛÅ-ˆÛ-Å-F-vôh-¼ïÅ-‚Å-bï-zÇkݼ-Ç+zÅ-Å-¤±¤Å-ˆÛ-Å-fÛG-fh-ºHã¼-z-Vïm-qô-»ôh-q-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- hï¼-zdïm-¼ÛP-¤Ûm-M-mG-GÛ-M¾-Å-Ç~h-TÛP-¾-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-ºƒï¾-»ôh-Ç+Ý-±z-±ô-zBôh-hï-M-mG-GŸÝP-hP-Å-¤±¤Å-ˆÛ-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-¤Þ-¤fÞh-GmP-Çeï-wm-±ßm-¤Û-¤fÞm-qºÛ-Gmh-hôm-hï-±ô-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ºDôh-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎