ºƒâG-GÛ-¯-FÛ¤Å-»G-qô-ŸÛG-z¸ô-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-M¾-ÆÅ-FÛ-q-mÅ-GÅÞPÅ-»ôh-qü


2005-12-30
Share

{}ü üºƒâG-»Þ¾-HÛ-M¾-ÆÅ-FÛ-q-ºWÛGÅ-¤ïh-Gï-ż-n¤-M¾-hzP-xãG-¤VôG-h-¿e-hGÝP-IPÅ-25 wïzÅ-»ôh-q-hP-¤-ºôPÅ-uÛ-¾ô-2008 ¾ô¼-h-¿eºÛ-hGÝP-IPÅ-50 wïzÅ-qºÛ-»z-M¾-qô-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-hzP-xãG-¤VôG-GÛ-M¾-ÆÛh-ºhÛ-M¾-ÆÅ-FÛ-qÅ-zŸïÅ-¯ÛÅ-»ôh-q-¼ïh- M¾-ÆÅ-FÛ-q-¤VôG-GÛÅ-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-Gż-ÁôG-;Ým-Gž-fôG-GÅÞP-hôm-¤-ºôPÅ-ºƒâG-»Þ¾-¤Û-¤P-GÛ-Dï-wm-hP-hGôÅ-PïÅ-ˆÛ-»Þ¾-HÛ-¯-FÛ¤Å-»P-hG-q-ŸÛG-z¸ô-Mã¼-±P-¤Å-ºx¼-z-Iâ-ºhïGÅ-GmP-hGôÅ-q-hP-G¾-bï-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-HÛ-¯-FÛ¤Å-ˆÛÅ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-zhï-¯-ÆâP-Bôz-»P-hG-q-ŸÛG-¤-‚ãP-±ï-¤-ºôPÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-V-zdm-qô-ŸÛG-»ôP-ÁïÅ-ˆÛ-¤-¼ïh-qÅ-hï-¿e¼-±P-¤Å-fzÅ-º±ô¾-‚Å-bï-¤-ºôPÅ-P-±ôºÛ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-ºhôh-¤ôÅ-»ôh-qºÛ-»Þ¾-HÛ-¯-FÛ¤Å-»G-qô-ŸÛG-z¸ô-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïhü G¸º-ºDô¼-GZÛÅ-®¤-GôP-¾-»z-M¾-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-hzP-xãG-¤VôG-GÛÅ-DôP-GÛ-»Þ¾-ºzPÅ-530000 ¾-»ôPÅ-Ez-Gž-zOGÅ-ÁÛG-GmP-Çeï-M¾-qô-ZÛh-ˆÛ-h-z¼-¾ô-ÅÞ¤-zTß-¿ËG-GÛ-M¾-ÆÛh-BôP-GmP-»ôh-q-¿e¼-¼ÛP-¤Ûm-M¾-ÆÛh-M¾-ÆÅ-FÛ-q¼-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-ºV¼-¤Û-¤P-È-¾Å-zBïh-GŸÛºÛ-Gž-zOGÅ-hï-¿e¼-GmP-»ôh-q-¼ïh- M¾-ÆÅ-FÛ-qÅ-GÅÞP-hôm-»z-M¾-qô-¤VôG-GÛÅ-h-wm-ºƒâG-»Þ¾-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-ºhï¤Å-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¤P-G®ôºÛ-¾ïGÅ-zTôÅ-ˆÛ-ºHã¼-z-»P-hG-q-GmP-»ôh-q-hï-±ô-P-±ôºÛ-M¾-¼zÅ-¾ô-MãÅ-mP-»z-M¾-qô-ºhÛºÛ-fôG-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-q-»z-M¾-DôP-¾Å-¿ËG-q-ŸÛG-»ôP-h;º-z-¼ïh-TïÅ-qºÛ-zÇSGÅ-zXôh-ÅôGÅ-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།