z¾-»Þ¾-hP-ºƒâG-»Þ¾-GZÛÅ-Vz-ÆÛh-fôG-D-xôGÅ-¤Û-ºi-z-GZÛÅ-ÅÞ-ºIô-GÛ-»ôh-qü


2005-12-21
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-hP-ºƒâG-GZÛÅ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-ÇeôzÅ-Vïm-GZÛÅ-hz¼-GmÅ-q-ÅôGÅ-Å-zz-ˆÛ-fÞm-¤ôP-GÛ-GmÅ-±ß¾-»ôh-zŸÛm-hÝ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-D-xôGÅ-¤Û-ºi-z-GZÛÅ-ˆÛ-xôGÅ-ÅÞ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG ºƒâG-hP-z¾-»Þ¾-GZÛÅ-Å-zz-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ˆÛ-V-mÅ-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼Û-Mãh-mP-hÝ-GmÅ-qºÛ-M¾-Dz-hP- ¿ËG-hôm-hÝ-M-G¼-hP-M-mG-ÇeôzÅ-Vïm-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-GmÅ-q-hï-GTÛG-¤±ßPÅ-»Ûm-q-¼ïh-ü ºôm-ˆP-Vz-ÆÛh-GmÅ-ÇePÅ-fôG-Eh-q-Vïm-qô-»ôh-q-¤-¸h-D-xôGÅ-¤Û-ºi-z-GZÛÅ-ÅÞ-ºIô-GÛ-»ôh-q-hP- z¾-»Þ¾-mP-¾-V-zŸG-q-»Ûm-m- ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTߺÛ-mP-iG-uôh-ˆÛ-hôm-Aïm-¤P-hG-TÛG-‚ãP-»ôh-q-hP- ¤ºô-Pô-¾ôG-¾Å-ºGݾ-HÛ-fôG-mÅ-M¾-qôºÛ-hzP-º²Ûm-¤ïh-q-z¸ô-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-HÛ-P¼-ÁÝGÅ-hï-Wï-Vï¼-ºIô-GÛ-»ôh-q-hP- z¾-»Þ¾-mP-G¾-bï-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ºHã¼-z-‚ãP-z-»Ûm-m- ¤Û-¤P-GÛ-¾Å-ºGݾ-HÛ-fôG-mÅ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ºHã¼-z-ºIô-ÆÛh-q-hP- GmÅ-ÇePÅ-hï-hP-¤Û-ºi-zºÛ-ºƒâG-GÛ-M¾-qô-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-hzP-xãG-¤VôG-GÛÅ-M¾-Dz-¾ô-Pô- 33 ¼ÛP-hzP-zNå¼-GmP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-xÛ-¾ô-2008 ¾ô¼-DôP-GÛÅ-M¾-Mãh-¾¤-¾ÞGÅ-¾-ºHã¼-z-zbP-mÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-h¤PÅ-G®ô-h¼-Çtï¾-GbôP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-hP- Gž-zOGÅ-hï-JÀô-zÞ¼-hÝ-GmP-zºÛ-n¤-q-ŸÛG-‚ãP-»ôh-ˆP-º‚ãG-GÛ-M¾-qô-¤VôG-GÛÅ-xÛ-¾ô-1980ºÛ-mP-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-mÅ-ºƒâG-GÛ-mP-M¾-qôºÛ-hzP-º²Ûm-HÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-Wï-VßP-hÝ-zbP-mÅ-¤P-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-ºIô-MãºÛ-Vïh-hÝ-¾Å-hôm-¼Û¤-zŸÛm-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-z¾-»Þ¾-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-hï-xÛ-zÇkÝ-‚Å-mÅ-M¾-qôºÛ-hzP-V-GTÛG-ÇkÝh-ˆÛ-¾¤-Æô¾-HÛ-xôGÅ-ÅÞ-ºIô-zŸÛm-q-»Ûm-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།