ºƒâG-GÛ-M¾-ÆÅ-¤VôG-GÛÅ-xÛ-¾ô-2008¾ô¼-M¾-qôºÛ-¤±m-GmÅ-zŸïÅ-Mã-»Ûm-qü


2005-12-18
Share

Íï-Íïw-qÛü

{}ü üºƒâG-M¾-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-hzP-xãG-¤VôG-GÛÅ-xÛ-¾ô-2008¾ô¼-ºƒâG-»Þ¾-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-fôG-¤-hï-GmP-Çeï-IôÅ-±ôGÅ-¾¤-¾ÞGÅ-ˆÛ-GŸÝP-º²Ûm-Gż-º²âGÅ-Ç+zÅ- M¾-qôºÛ-¤±m-GmÅ-hï-M¾-ÆÅ-FÛ-q-i-Áôh-ºWÛGÅ-¤ïh-Dï-Gż-n¤-M¾-hzP-xãG-¤VôG-GÛÅ-zŸïÅ-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG M¾-Å-fÛ¤-zÞ-mÅ-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-Çoݤ-ºDô¼-mP-ºIÛ¤-ºIâ¾-GmP-hGôÅ-qºÛ-MP-±h-¾-VGÅ-qºÛ-z=ÛÅ-»PÅ-¯ï-ŸïÅ-qºÛ-IôP-GÅïz-TÛG-mP-xÛ-±ïÅ-17ZÛm-ºƒâ¾-M¾-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-hzP-xãG-¤VôG-Vïh-wïzÅ-ˆÛÅ-ºƒâG-GÛ-M¾-»ôPÅ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯ÛºÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-M¾-qô-¤VôG-GÛÅ-xÛ-¾ô-2008¾ô¼-ºƒâG-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-mÅ-¤P-G®ôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-GmP-Mã-hP- »Þ¾-hïºÛ-¯-FÛ¤Å-GŸÛ¼-z¸ÞP-M¾-qôºÛ-¤±m-GmÅ-hï-M¾-ÆÅ-FÛ-q-i-Áôh-ºWÛGÅ-¤ïh-Dï-Gż-n¤-M¾-hzP-xãG-¤VôG-GÛÅ-zŸïÅ-Mã-hP- »Þ¾-mP-ŸÛ-zhï-¿ËÛP-ºWGÅ-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼- Vz-ÆÛh-¾¤-¾ÞGÅ-¾-zNå¼-zTôÅ-GbôP-MãºÛ-hÝÅ-±ôh-¾ïGÅ-ÁôÅ-hï-»Ûm-qÅ- ¤Û-¤P-n¤Å-ˆÛÅ-¼P-GÛ-M¾-Dz-fôG-º²Ûm-BôP-±GÅ-±ßh-hP-M¾-Dz-ˆÛ-Dï-wm-ºIâz-¤Dm-HÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-»G-ÁôÅ-ÁÛG-ºhï¤Å-hGôÅ-qºÛ-ÇÀôz-Çeôm-GmP-z-¤-¸h- ¤-ºôPÅ-q¼-ºƒâG-»Þ¾-mP-zhï-BÛh-wÞm-GÅÞ¤-±ôGÅ-q-hP-»¼-MÅ-GôP-ºwï¾-»ôP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-hï¼-ºhÝ-º²ô¤Å-‚ãP-zºÛ-hGï-ºhÝm-q-hP-ÇÀôz-yâG- ŸÛP-q-ÅôGÅ-¤Û-¤P-8000¿ËG-¾-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- ºƒâG-GŸÝP-GÛ-¯-FÛ¤Å-ŸÛG-¸Ûm-ƒÛÅ-GmP-zºÛ-mP-ºfÞÅ-¤Û-75¾Å-Oæz-qºÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-ÁÛG-hP-»P-ºfÞÅ-¤Û-25¾Å-Oæz-qºÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-zTÅ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GZÛÅ-»ôh-qºÛ-¤P-G®ôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ºV¼-GŸÛ-z;ôh-GmP-»ôh-q-hP- »Þ¾-HÛ-hzÞ-ºFÛh-M¾-qôÅ-GmP-Mã-»Ûm-»P- M¾-qôºÛ-¤±m-GmÅ-hï-¤Þ-¤fÞh-GmP-hGôÅ-¤Ûm-fh- IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-GÅÞ¤-V-GZÛÅ-mÅ-¤P-¤ôÅ-fG-GTôh-GmP-MãºÛ-Ç+Ý-hzP-IôÅ-±ôGÅ-¾-wÞ¾-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།