¿U¤-„Ëà-‡ô-z=ôPÅ-¤Dm-mÛ-iG-qôºÛ-h¤G-hqôm-¤ï-ÅÞºÞl-»Ûm-qºÛ-zBôm-z®ßGÅ-»ôh-qü


2007.12.29

{}ü üAïm-ºhÅ-ÅÞ-wïzÅ-qºÛ-q-;Û-ÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤- „Ëà-‡ô- ¾-Mz-Bô¼-ŸÝ-¤Dm-±ôÅ-q-;Û-ÅÛ-bm-HÛ-iG-qôºÛ-h¤G-hqôm- „˺ï-‡è-¾×- ¤ï-ÅÞºÞl- mÛ-¿U¤-„Ëà-‡ô-ˆÛ-Ç+Ý-ÆôG-z=ôPÅ-¤Dm-HÛ-‚ïh-Gbï-»Ûm-qºÛ-zBôm-z®ßGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-q-;Û-ÅÛ-bm-GŸÝP-GÛÅ- h¤G-hqôm-¤ï-ÅÞºÞl-¾-ÆâP-BôzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ˆÛ-zBôm-zXôh-»P-GmP-GÛ-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-q-;Û-ÅÛ-bm-ÍÛ-Åï-¾¤-iG-qôºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-DôP-±ôÅ-q-;Û-ÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤-„Ëà-‡ô-z=ôPÅ-qºÛ-zBôm-z®ßGÅ-¾-DÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-q-¼ïh-ü q-;Û-ÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤-„Ëà-‡ôºÛ-Ç+Ý-ÆôG-z=ôPÅ-zºÛ-XïÅ-DôP-¾-Mz-Bô¼-ŸÝ-¤Dm-HÛ-¿U¤-„Ëà-‡ô-»ÛÅ-ºFâPÅ-»Þ¾-Å×Ûm-lÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-G®ôÅ-qºÛ-q-;Û-ÅÛ-bm-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-Pô-Lô¾-HÛ-¸P-¸ÛP-ÇÀPÅ-mÅ- ºôÅ-ÁôG-h‚ãG-źÛ-Å-±ßGÅ-hP-G¤-VßP-ÅôGÅ-¤ï¼-zÆïGÅ-zbP-»ôh-q-ÅôGÅ-¾-zdïm-mÅ-ü q-;Û-ÅÛ-bm-ºôÅ-zÇkÝ-¿Ëm-DP-GÛÅ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-n¤-q-±ô-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-¿Ëm-º²ô¤Å-GmP-Çeï-¼ÛP-¤Ûm-q-;Û-ÅÛ-bm-mP-Çtï¾-zºÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Gmh-hôm-HÛ-fôG-¾-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-q-hP-ü q-;Û-ÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-ÅÞ¤-¼ô×-mÅ-q-;Û-ÅÛ-bm-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- m-¶-²Û- Á-¼Ûw×- hP-hï-¤Ûm-HÛ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-ºôÅ-zÇkÝ-z;G-ºGôG-GÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-q-;Û-ÅÛ-bm-GŸÝP-GÛÅ-y¾-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-¾Å-hôm-xÛ¼-ºfïm-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-¤ïh-q-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་སུད་སིར་ཉིན་གཉིས་རིང་འཚོགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎