q;ÛÅÛbm-¤Û-¤P-GÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô¼-¿U¤-„Ëà-‡ôºÛ-zÞ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-ºhÝG


2007.12.30

{}ü üq;ÛÅÛbm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤- „Ëï-m-²Û¼- „Ëà-‡ô- ºhÅ-qôÅ-h-z¼-iïm-G®ô-BôP-GmP-zºÛ- q;ÛÅÛbm-HÛ-¤Û-¤P-GÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤-q-±ôÅ-D-Å-²-iG-GÛ-±ôGÅ-ºhÝ-º±ôGÅ-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-¿U¤- „Ëï-m-²Û¼- „Ëà-‡ôºÛ-zÞ- „ËÛ-¾-¶¾- ²¼-l-¼Û×- ŸÝ-z-hï-ZÛh-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô¼-¤P-¤ôÅ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-q-hP- DôP-GÛ-»z- Í-ÅÛw×- Í-¾Û- ²¼-l-¼Û×- ŸÝ-z-hï-ZÛh-±ôGÅ-qºÛ-¸ÞP-£ï¾-±ôGÅ-G®ô¼-¤P-¤ôÅ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-»ôh-q-¼ïh- Ç+zÅ-hï¼-q;ÛÅÛbm-HÛ-¤Û-¤P-±ôGÅ-qÅ-h-z¼-¤P-G®ôºÛ-hôm-hÝ-Mãm-¼ÛP-z¯¤Å-qºÛ-¾Å-ºGݾ-hï-zŸÛm- mÝÅ-ÁÝGÅ-ÇÀ¼-BïÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-¤Þ-¤fÞh-Çtï¾-HÛ-»Ûm-¾- PºÛ-Í-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-hI-¾m-ÇÀôG-»G-GÛ-fzÅ-‚ãÅ-»G-ÁôÅ-mÛ-¤P-G®ô-¼ïh-TïÅ-hÝÅ-hP-n¤-q-;Ým-bà-GÅÞP-GmP-‚ãP-ŸïÅ- ¿U¤-„Ëï-m-²Û¼-HÛ-zÞÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-fôG-¾-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- q;ÛÅÛbm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤-„Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ô-h=ôPÅ-qºÛ-hôm-Aïm-¾-zdïm-mÅ-q;ÛÅÛbm-HÛ-Eôm-¾-¸ÛP-V-ÁÛm-bà-Vïm-qô-»ôh-¤ÞÅ-¾-¤Û-¿eôÅ-q¼-xôGÅ-ºG¾-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-±P-¤Å-¹-z-XïÅ-¤ºÛ-±ïÅ- 8 ZÛm-HÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-q-¼ïh-¾- q;ÛÅÛbm-HÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¿Ëm-DP-GÛÅ-ˆP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºhï¤Å-OæG-GÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-hPôÅ-ÅÞ-Gô-OÛG-‚ïh-fÞz-hP- GmÅ-Ç+zÅ-w¼-ºHPÅ-GmP-Mã-»Ûm-¤Ûm-fh- xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ- 7 ZÛm-iÛ¾-zOGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བོ་དང་། བཙུན་མོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཨ་ཚོགས་དགོན་གྱི་རིག་དངོས་རྩིས་མེད་ཀྱིས་གནས་སྤོར་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎