¿U¤-„Ëà-‡ôºÛ-Ç+Ý-¹Å-‡-¾Û-„˺m-iG-uôh-q¼-D-Gbh-zTôG-Mã-G¾-Vï-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2008-02-16
Share

{}ü üZï-¾¤-z=ôPÅ-qºÛ- q×-;ÛÅÛ-bm- HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- „Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ô- »Û-Ç+Ý-¹- Í-ÅÛw×-Í-¾Û-²¼-l-¼Û- »ÛÅ-‡-¾Û-„˺m-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-q¼-D-Gbh-zTôG-Mã-mÛ-q×-;ÛÅÛ-bm-GŸÝP-GÛ-ºGm-DÞ¼-»Ûm-q¼-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG zhÝm-yG-ºhÛºÛ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm- q×-;ÛÅÛ-bm- HÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-TÛP- ljm-IGÅ-Vï-zºÛ- q×-;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- „Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ô-z=ôPÅ-q¼-zdïm- ¤Û-¤P-w¾-¤ô-VïÅ-½‰ÛP-Zï-zºÛ-º±ô¼-ÁÝGÅ-iG-qôºÛ-ºôG- q×-;ÛÅÛ-bm-¤Û-¤P-GÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-ŸïÅ-qºÛ-DôP-GÛ-z¸º-¹Å-hzÞ-FÛh-qºÛ-±ôGÅ-q¼-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-ºwïm-»ôP-zºÛ-¤Pôm-hqG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- »P-Í-ÅÛw×-Í-¾Û-²¼-l-¼Û-»ÛÅ- q×-;ÛÅÛ-bm-HÛ-xôGÅ-ºG¾-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-GŸm-ŸÛG-GÛ-ºGô-FÛh- m-¶-²-Á-¼Ûw×- hP-Pô-¤W¾-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-TÛP- G¾-bï-GôP-ŸÝÅ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-GZÛÅ-G®ô-zô¼-ºHã¼-qºÛ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-DG-¾-ºôÅ-zÇkݺÛ-M¾-D-fôm-mÅ-ÆÛh-hzP-z¸ÞP-fÞz-q-‚ãP-m- ÆÛh-º²Ûm-q×¼-¶ï²-¤Þ-Á-¼w×-¾Å-GmÅ-mÅ-GmÅ-h‚ãP-GbôP-MãºÛ-IôÅ-ºV¼-ºhôm-ÆÛh-q-»Ûm-q-¼ïh- ºôm-ˆP-hï-ÇSôm-xÛ-¾ô-1980 ºÛ-mP- m-¶-²-Á-¼Ûw×- ÆÛh-„Àôm-GmP-Ç+zÅ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- „Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ô-»Û-Ç+Ý-¹- Í-ÅÛw×-Í-¾Û-²¼-l-¼Û- ¾-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-‚Å-qºÛ-ZïÅ-º²âGÅ-ºôG-FÛ¤Å-GbàGÅ-hP-z®ôm-ºWâG-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-z-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།