M-mG-GÛÅ-zôh-mP-Gbï¼-D-zÇSôG-hôm-hP-M-mG-bà-ºô¼-ºiïm-‚ïh-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-»ôh-qü


2007-01-27
Share

{}ü üM-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mÅ-M-G¼-HÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG- l-‡ï-¤-Åï-Íôw×-ÍÛm-^Û-»- HÛ-Gż-ºGôh-q- Å»Û-„˾- ^Á-ÍÞq-‡Å-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¿e¼-m- M-mG-GÛÅ-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-º²âGÅ-zCæm-‚Å-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-mÛ- zôh-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-hP- uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ- GbôP-MãºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-ŸïÅ-iÛ¾-zOGÅ-WÛ-ºi-‚Å-ˆP- h¤ÛGÅ-»Þ¾-Pô-¤-mÛ- ºwï¾-MÅ-¤HôGÅ-qô-ºIô-zŸÛm-qºÛ-M-mG-GÛ-z¸ô-I-DG-¾-hGôÅ-G¾-Vï-ŸÛP- zôh-mP-½‰ïh-zŸÛm-qºÛ-Å-ºôG-GÛ-¼P-zŸÛm-Gbï¼-D-n¤Å-zÇSôG-hôm-hP- M-mG-mP-ºô¼-ºiïm-‚ïh-MãºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-qÅ-¤-¸h- M-mG-GÛ-z¸ô-IºÛ-fôm-zBïh-DG-¾-¤Dô-Gmh-Vï-zºÛ-Gbï¼-DºÛ-DôPÅ-mÅ-¿UGÅ-hP- ¸PÅ-hP- Ÿ-Zï- bÛ-±- lô-Çoݤ-ÅôGÅ-¼P-¤Gô- ¼P-ºfôm-Tm-hÝ-zNå¼-°ÛÅ-‚ïh-Mã-»Ûm-qºÛ-hrh-ŸÛz-‚Å-»ôh-q-¼ïh- zôh-mP--¿UGÅ-ÅôGÅ-Gbï¼-D-Eôm-Vïm-z½‰ïh-qºÛ-zG-VGÅ-¾-zdïm-mÅ- M¾-Dz-GŸm-hG-mÅ-M-mG-GÛÅ- Zô-zŸÛm-qºÛ-¿UGÅ-ˆÛ-Gbï¼-lô-ÅôGÅ-ˆÛ-Zô-±h-ZÝP-hÝ-GbôP-fÞz-q-hP- M¾-Dz-GŸm-¾- hï-®¤-¼ï-¤Û-hGôÅ-q-VGÅ-qºÛ-¼ï-z-fôm-bï- h¤ÛGÅ-ÅÞ-z;¼-mÅ- M-G¼-HÛÅ- M-mG-¾-¿UGÅ-ˆÛ-Gbï¼-lô-º±ôP-MãºÛ-fh-¾-lô-wôG-GbôP-Zïm-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛÅ-zôh-mP- Gbï¼-D-º±¾-º±ô¾-‚Å-ˆÛ-»ôh-q-mÛ- »ôPÅ-Ez-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-»Ûm-mºP- zôh-mP-GÛ-¼P-º‚ãP-Gbï¼-DºÛ-n¤-IPÅ-hP- Gbï¼-DºÛ-¼P-zŸÛm-HÛ-Pô-zô- Gbï¼-DºÛ-M-Eôm-Ç+ô¼-ÁïÅ-dôGÅ-¤ïh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-Zï-V¼-M-mG-GÛ-Å-GÁÛÅ-hP-¼P-º‚ãP-Gbï¼-¤²ôh-zdG-hrh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-¤hô-Ǩh-¤±ô-ÇSôm-DÞ¾-mÅ- zôh-ˆÛ-M¾-Å-z¼-HÛ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-HÛ-Å-DÞ¾-ŸÛG-¾-¿UGÅ-hP- ¸PÅ- Ÿ-Zï- bÛ-±-ÅôGÅ-ˆÛ-Gbï¼-D-»ôh-q- ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-XïÅ- M-mG-GÛÅ-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-º²âGÅ-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-Pô-¤-WÛ-»Ûm-h-V-Gž-qô-VGÅ-q-¼ïh-ŸïÅ- l-‡ï-¤-Åï-Íôw×-ÍÛm-^Û-»- º¤-M-G¼-HÛ-ZÛm-¼ïºÛ-hÝÅ-zz-HÛ-Gż-ºGôh-q-Å»Û-„˾- ^Á-ÍÞq-‡Å-hrh-ŸÛz-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།