Í-¼Û-hP-M-G¼-hz¼-±ôP-ºƒï¾-ºwï¾-MÅ-GbôP-MãºÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü


2006-11-29
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-±ôP-¾Å-hP-Dï-GZï¼-¾Å-DP-GÛ-¤Û-Ço-¾Å-Iâz-qºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-ŸÛG-M-G¼-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-bï-M-G¼-HÛ-¿Ëm-hÝ-±ôP-ºƒï¾-ºwï¾-MÅ-GbôP-MãºÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-±ôP-¾Å-iâP-Vï-GŸôm-q-Ç+Ý-ŸzÅ- w×ï¼ïP-¾ï-¶Ûm- HÛÅ-hzÞ-FÛh-qºÛ-±ôP-¾Å-Ç+Ý-±z-250 ŸÛG-M-G¼-bà-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-»ôh-q-¿e¼-DôP-±ôºÛ-mP-mÅ-±ôP-¾Å-Ç+Ý-±z-xïh-;-®¤-h-¼ïÅ-fïPÅ-hP-qô-M-G¼-bà-wïzÅ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-q-»Ûm-ŸÛPü Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-hïºÛ-mP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ºyôh-zÇeïm-¿e-dôGÅ-¾Å-DP-mÅ-ºyâ¾-¼ÛG-¾G-¯¾-¼Û¤-q-z¼-HÛ-±ôP-¾Å-DP-DG-180 ¿ËG-GÛ-Ç+Ý-±z-»ôh-q-¼ïhü hï-mÛ-h-¿e-z¼-M-G¼-mP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-±ôP-¾Å-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-GŸÛ-M-Vïm-qô-hï-¿e-zÞ-wïzÅ-q-hP-qô-»Ûm-q-hPü hï-¼ÛP-M-G¼-HÛ-±ôP-¾Å-¿eï-GmÅ-ˆÛ-IôP-Eï¼-„Ëô¤-„Ëï-hÝ-ºƒï¾-»ôh-M-G¼-HÛ-±ôP-¾Å-hqôm-¼ÛGÅ-hP-¤W¾-ºyh-ˆÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP-Fô¤-¼ºÛ-‚-GŸG-¥ã¼-±h-¤HôGÅ-qôÅ-ºwï¾-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-M-G¼-M¾-Dz-¿Ëm-hÝ-±ôP-¾Å-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-z;º-zÇkݼ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Ç+Ý-ŸzÅ-¾ï-¶Ûm-»ÛÅ-GÅÞP-mü h-¼ïÅ-Í-¤Û-¼Û-;-mÅ-P-hP-¿Ëm-hÝ-wïzÅ-qºÛ-±ôP-¾Å-Ç+Ý-±z-n¤Å-ˆÛÅ-M-G¼-mP-±ôP-GÛ-¾Å-hôm-GZï¼-MãºÛ-hGôPÅ-GŸÛ-»ôh-¤Dm-Á-ÇeG-»Ûm-q-hPü h-¼ïÅ-ˆÛ-xôGÅ-wm-±ßm-HÛ-±ôP-¾Å-¤Û-ÇoºÛ-z¼-¤W¾-º²ô¤Å-hï-zMãh-mÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-±ôP-¾Å-q-n¤Å-¾-M-G¼-mP-GÛ-±ôP-¾Å-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-Pô-vôh-‚-Mã-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།