;-;»ï-hË-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-qºÛ-ºGô-ºFÛh-mÅ-‡ïz-fG-Gż-q-ŸÛG-zbôm-»ôh-qü


2004-12-28
Share

{}ü ü;-;»ï-hË-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-±ôGÅ-ÇkïºÛ-ºGô-ºFÛh- Íô-Å×-¤- zÛm-¾-hËïm-HÛÅ-Gb¤-zÁh-zTßG-qºÛ-‡ïz-fG-Gż-q-ŸÛG-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-fôm-»ôh-q-hïºÛ-mP- ÍÛ-¼G-GÛ-¤Û-h¤PÅ-±ôÅ-¹-z-XïÅ-¤ºÛ-mP-GZï¼-MãºÛ-ÍÛ-¼G-GÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-¤-‚Å-q¼-hï¼-ºGôG-Lô¾-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-zÇ+ݾ-¤-‚Å-»ôh-ºhÝG- ‡ïz-fG-hïºÛ-mP- zÛm-¾-hËÛm-HÛÅ- ÅÞ-ŸÛG-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-¼Û¤-hïºÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-ˆP- hï-mÛ-D-VïºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-ŸÛG-bà-ºHã¼-Mã-»Ûm-q-zXôh-»ôh-TÛP- Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ- Íô-Å×-¤-zÛm-¾-jËïm-HÛÅ-Gb¤-zÁh-‚Å-q-hïÅ- ºFâG-¸ÛP-Zïm-º±z-È-TP-Vïm-qô-»ôh-zŸÛm-qºÛ-ÍÛ-¼G-GÛ-»Þ¾-Iâ-ºhÛºÛ-mP-h-hÝP-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-HÛ-‚-uôh-hÝÅ-¸ÛP-¤P-hÝ-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-z¸ô-Mã-»Ûm-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- hqï¼-m-¾ôm-^ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ- Í-¼z-Ç+h-»ÛG-GÛ-±GÅ-q¼- Íï¾-DÞ^ÅÛ- Íï¾-Í-¼-zÛ- ŸïÅ-q-hïºÛ-uÛ-Ez-¯ô¤-ƒÛÅ-q- Íz-lï¾-Ç~-¼Û- ͇-¶m- HÛÅ- zÛm-¾-hËïm-HÛ-Gb¤-zÁh-hïÅ- ÍÛ-¼G-GÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP- ºôÅ-¤Ûº¤-hP- ºôÅ-ºwïm-q- »P-m-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-‚ïh-q-ÅôGÅ-n¤-q-GP-ŸÛG-GÛ-fôG-mÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-¤Dm-»ôh-q-»Ûm-m- D-VïºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-DôP-±ô-GÅôh-MãºÛ-VôG-¤Vm-vh-q-¿e-zÞ-¤±ôm-Mã-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-¾- h-hÝP-DôP-GÛÅ-‡ïz-fG-hïºÛ-mP- zÛm-¾-hËm-HÛÅ- ÍÛ-¼G-mP-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm- ;- ²¼-D×-¶Û-aÛ- »Þ¾-Iâ-hïºÛ-mP-GÛ-;-;»ï-hËïºÛ-ºGô-ºFÛh-»Ûm-q-hP- Dô-qºÛ-z;¼-z¯Û-ÆâP-hGôÅ-q-ÅôGÅ-»ôPÅ-Ez-ÅÞ-fïPÅ-hP-qô¼-zXôh-q-hïÅ- h-z¼-;-²¼-D×-¶ÛÅ- mÝz-xôGÅ-¤Û-¼ÛGÅ-G®ôÅ-qºÛ-xÛ-¤Û-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-Ç+ï-zTh-hï-zÅh-q-¾-ÅôGÅ-qºÛ-iG-uôh-ˆÛ-¾Å-hôm-DG-¾-¤ôÅ-¤fÞm-»ôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-q-ŸÛG-»Ûm-q¼-±ôh-hqG-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།