Íï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Dz-DG-TÛG-mP-ÇÀ¼-»P-‚-mh-Ez-ºwï¾-xÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG


2007.12.15
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ü¤ÛºÛ-±ï-ÆôG-¾-Gmôh-º±ï-z¸ô-zºÛ-‚-mh-hï-zŸÛm-ÇÀ¼-»P-Íï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Dz-DG-TÛG-mP-Ez-ºwï¾-xÛm-bï-M-mG-hP-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»-GZÛÅ-mP-¤Û-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-»ôh-q-hPü ºz¼-¤ºÛ-mP-‚-mh-¤Û-¾-ºGôÅ-Ez-‚ãP-zºÛ-Hôh-GŸÛ-fïPÅ-hP-qô-fôm-»ôh-qºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü M-mG-mP-w-hP-zÞ-GZÛÅ-¾-‚-mh-ºGôh-Ez-‚ãP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-M-mG-GÛ-ºyôh-zÇeïm-hqôm-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-¹-z-ºhÛºÛ-ºGô-Çeôh-hÝ-¾ô-27 »Ûm-qºÛ-zÞ-hï-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-q-hP-zÞ-hï-¯ÛÅ-qÅ-M-mG-mP-‚-mh-hïºÛ-fôG-mÅ-mh-q-17ºhÅ-IôPÅ-xÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hPü zÞ-hïºÛ-w-¤Þ-¤fÞh-‚-mh-ˆÛ-Ǩm-zTôÅ-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü hï¼-zdïm-M-mG-GÛ-Á¼-xôGÅ-mm-TÛP-ŸÛP-Vïm-mP-G¸º-ºDô¼-hïºÛ-mP-EÛ¤-‚-ÅôGÅ-‚-¼ÛGÅ-±ôP-¾Å-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-zŸÛm-ÍÛm-^Û-mï-ÁÛ-»-mP-¾ºP-ÇÀ¼-»P-‚-mh-ÍïW-5Íïm-1ŸïÅ-q-hï-ºGôh-mh-Ez-ºwï¾-xÛm-bï-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-mh-q-GTÛG-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-q-hï-»ÛÅ-h-z¼-»Þ¾-Iâ-hïºÛ-mP-‚-mh-hïºÛ-fôG-mÅ-¤Û-ºhÅ-IôPÅ-xÛm-qºÛ-IPÅ-;-93 ¸Ûm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-hPü ÍÛm-^ô-mï-Áï-»ºÛ-ºyôh-zÇeïm-„Àôm-Vïm-HÛÅ-GÅÞP-q¼ü mh-q-hï-mÛ-¾ô-47 »Ûm-ŸÛPü ¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-2 ZÛm-mh-¤m¼-‚ãP-Çeï-‚-mh-ˆÛ-mh-dGÅ-fôm-q¼-zdïm-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Å-W×-;¼-‡-Ǩm-DP-hÝ-FÛh-ˆP-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-q-hPü mh-q-hï-mÛ-DôP-GÛ-M¾-Dz-mP-¾-‚-mh-ˆÛ-mh-ºzÞ-ºGôÅ-Ez-¸Ûm-qºÛ-mh-q-115 »ôh-qºÛ-mP-mÅ-GTÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ºz¼-¤ºÛ-mP-zÞ-¤ô-¾ô-m-zhÝm-‚Å-q-ŸÛG-¾-‚-mh-ºGôh-Ez-‚ãP-zºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-hPü hï-¼ÛP-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-fôG-¾-zÞ-¤ô-hï-xÛ-¹-11 qºÛ-±ïÅ-27 ZÛm-mÅ-Ǩm-zTôÅ-‚Å-qºÛ-XïÅ-‚-mh-iG-zBïh-‚ãP-Çeï-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-12 ZÛm-Ǩm-DP-mÅ-zbP-¸Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎