ºƒÅ-¿YôPÅ-DÞ¾-&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝG


2007-07-11
Share
&G

&G

{}ü ü¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-iâG-ZÛm-¤ô-ºhÛ-mÛ-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-xÛ-¾ÞGÅ-z¯Û-Æô¾-GŸÛ¼-z¸ÞP-hGÝP-IPÅ-zhÝm-Tß-hôm-GZÛÅ-¾-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-q¼-zdïm-zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ÅÞ-GmÅ-ºDôh-zôh-¤Û-±ôÅ-n¤-q-ºi-¤Ûm-HÛ-fôG-mÅ-M¾-zºÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-ZÛm-¤ô-hï¼-zôh-¤Û-®¤-¤-»Ûm-q¼-xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-bà-mP-q-±ôÅ-ˆP-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-q-¿e¼-ºƒÅ-¿YôPÅ-DÞ¾-¾-zôh-¤Û-hP- ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-mP-q-±ôÅ-ºFâPÅ-Ç+¼-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝGü hï-»P-ZÛm-¤ô-hï¼-ÇKP-bôG-DÞ¾-Åï¼-‚ïÅ-lô-ºwï¾-JÀÛP-hGôm-qºÛ-mP.ü Å-GmÅ-ÇÀôz-yâG-±ô-hP-ü ºƒÅ-¿YôPÅ-mP-qºÛ-¤fÞm-±ôGÅü d-¤P-mP-qºÛ-¤fÞm-±ôGÅü Á¼-qºÛ-mP-qºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-zTÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-ü hï-zŸÛm-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-±ôGÅ-¤Û-zTÅ-mÅ-fôG-¤¼-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKô-hP-ü hï-mÅ-¼Û¤-zŸÛm-¼ô¾-h‚PÅ-ˆÛ-¾¤-mÅ-hÝÅ-Çeôm-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-¤²h-ÇKôºÛ-Ç+Ý-¤Iôm-hÝ-Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-hP-ü IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-zTÅ-mÅ-ˆP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-bï-hGº-hGº-vô-vôºÛ-PP-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།