Í-¼ÛºÛ-¼Û-º²ïGÅ-q-ŸÛG-GÛ-wÞP-qô-M-mG-hP-zôh-ˆÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-z®¾-½‰ïh-fÞz-ºhÝG


2006-12-28
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-ljm-IGÅ-Vï-zºÛ-¼Û-º²ïGÅ-q-zÞïh- ;Û¼Û-ÅÛ-=Ûm- Ç~ôÅÛ-;ôw×- hP- Vº¼-¾Û- w׺ô-¾¼- GZÛÅ-¹-z-GTÛG-GÛ-GôP-M-mG-GÛ-¸Û-Fôm-ŸÛP-Vïm-hP-zôh-ˆÛ-Å-¤±¤Å-»Ûm-qºÛ-¼Û-zôºÛ-fôG-º²ïGÅ-q¼-zBôh-mÅ-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-q-¸Ûm-hÝÅ-ˆP-Í-¼ÛºÛ-mP-xÛ¼-¾ôG-‚ïh-¤Dm-¤ïh-q¼-zdïm-ü xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-4ZÛm-hPôÅ-ÅÞ-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-z-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-mÅ-º±ô¾-ŸÛz-¾Å-hôm-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü ¼Û-º²ïGÅ-q-hï-GZÛÅ-ˆÛ-IôGÅ-¤ô- ͺ¼-¾Ûm- Ç~m-Åï- »ÛÅ-zXôh-q¼- h-¼ïÅ-±ïÅ-28ZÛm-¼Û-º²ïGÅ-q-GTÛG-GÛ-wÞP-qô-GÛ-mÛºÛ-º¤-GÛm-»m-¸ï¼-zºÛ-¸Û-Fôm-hP-zôh-ˆÛ-Å-º±¤Å-¼Û-zôºÛ-fôG-mÅ-z®¾-½‰ïh-fÞz-»ôh-TÛP-ü »Ûm-mºÛ-PÅ-wÞP-qô-hï-DôP-GZÛÅ-mP-mÅ-ÅÞ-»Ûm-¤Ûm-h-¿eºÛ-V¼-ÁïÅ-dôGÅ-¤-‚ãP-ü hï-¤Ûm-¼Û-º²ïGÅ-q-GŸm-hïºÛ-wÞP-qô-»P-w¾-Vï¼-GPÅ-ºôG-bà-»ôh-ÆÛh-ˆÛ-¼ïh-ü h-¿eºÛ-V¼-DôP-GZÛÅ-¼Û-zô-º²ïGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-GPÅ-zlÛzÅ-qº¤-»P-m-hï-¤Ûm-HÛ-GmÅ-±ß¾-G-¼ï-ºyh-mÅ-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-Ç+ô¼-ÁïÅ-dôGÅ-Gž-qô-GP-»P-¤ïh-TÛP-ü DôP-GZÛÅ-xÛ¼-¾ôG-¤Û-fÞz-q-hï¼-P-±ô¼-Åï¤Å-ÇkÝG-È-TP-Vïm-qô-‚ãP-»P-ü ¼Û-º²ïGÅ-‚-GŸG-hï-mÛ-DôP-GZÛÅ-ˆÛ-È-TP-hGº-zºÛ-¾Å-¼ÛGÅ-ÁÛG-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།