M-G¼-HÛ-Í-¸¤-¤Pº-ÇkïºÛ-Fô¤-¼-ŸÛG-mP-ºz¼-GÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-‚ãP-»ôh-ºhÝG


2007.05.26

{}ü üM-G¼-HÛ-Í-¸¤-¤Pº-ÇkïºÛ-Fô¤-¼-ŸÛG-mP-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-ºz¼-GÅ-‚ãP-mÅ-¤Û-IPÅ-zhÝm-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-q-hP-ü ¤Û-IPÅ-zTô-zMh-®¤-¾-©Å-Bôm-wôG-»ôh-q-Zïm-dôG-qÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü M-G¼-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-h-¼ïÅ-Í-¸¤-¤Pº-ÇkïºÛ- GÝ-¶-È-=Û- ŸïÅ-qºÛ-Å-DÞ¾-HÛ-ºFâG-V-hôh-qºÛ-Fô¤-¼ºÛ-mP-ºz¼-GÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-‚ãP-»Å-hïºÛ-Mz-bà-Í-Ť-¤Z¤-ºƒï¾-zTÛPÅ-z=ô¾-¤hÝm-Bôh-±ôGÅ-q-ŸïÅ-q-hP-ºƒï¾-z-»ôh-q¼-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-TÛP-ü Í-¸¤-Å-GmÅ-Zïm-dôG-hqôm- ;-;-‡Û- ¸ï¼-zÅ-GÅÞPÅ-m-ü Í-¸¤-¤Z¤-ºƒï¾-zTÛPÅ-z=ô¾-±ôGÅ-q-h-¼ïÅ-ˆÛ-ºz¼-GÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-hïºÛ-‚Å-Gbï-»Ûm-q-È-TP-GÛ-Gž-qô-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG ºz¼-GÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-hïºÛ-mP-©Å-Bôm-wôG-qºÛ-¤Û-Ço-±ô-Ǩm-DP-hÝ-zB¾-mÅ-Ǩm-zTôÅ-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-q-hP-ü ©Å-q-±ôºÛ-Fôh-DG-TÛG-¾-©Å-Bôm-±zÅ-Vï-wôG-»ôh-q¼-zdïm-ü Ǩm-DP-GÛÅ-h-hÝP-»P-¤Û-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-ºIô-»Å-ˆÛ-IPÅ-ºzô¼-Wï-¤P-hÝ-ºIô-ÆÛh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-ºhÝG ºz¼-GÅ-‚ãP-źÛ-Fô¤-¼-hïºÛ-G»Å-G»ôm-HÛ-±ôP-DP-hP-Fô¤-¼-±P-¤-Gô-Mz-mÅ-ü Å-GmÅ-¤Û-h¤PÅ-¤P-qô-Fô¤-GŸÝP-hÝ-ºhôm-bï-ºz¼-GÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-Çtï¾-Mã¼-Pô-Lô¾-HÛ-Ç+h-ºzôh-»P-‚Å-»ôh-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎