M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-n-fôÅ-¾ºÛ-±ôP-¾¤-ÇKô-xï-ˆP-±ôP-ºfz-ÁÝGÅ-Vï-‚ãP-¤ïh-q-¼ïhü


2007-07-07
Share

{}ü üM-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-n-fôÅ-¾ºÛ-±ôP-¾¤-ÇS¼-¾ô-ÇKô-¤ô-zB¼-hÝ-xï-fÞz-Çeï-¾ô-MãÅ-ˆÛ-¼P-zŸÛm-¿km-q-‚ãP-»ôh-ˆP-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-hPôÅ-ÅÞ-±ôP-ºfz-ÁÝGÅ-Vï-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh- ÇS¼-¾ô-xÛ-¹-7 qºÛ-±ïÅ-6 mÅ-n-fôÅ-¾-zMãh-mÅ-±ôP-ºƒï¾-‚ïh-ºGô-z®ßGÅ-ÁÛP- zôh-xôGÅ-ÅÞ-IôP-GÅïz-»-bàP-bà-¼Ûm-Vïm-ÇKP-ŸïÅ-qºÛ-±ôP-ºhÝÅ-ÅÞ-ÇS¼-¾ô-M-G¼-xôGÅ-mÅ-±ôP-q-574º‚ô¼-z-hP- ºƒÅ-¿YôPÅ-xôGÅ-ÅÞ-VP-Mã-ŸïÅ-qºÛ-±ôP-ºhÝÅ-ÅÞ-zôh-xôGÅ-mÅ-±ôP-q-1217 º‚ô¼-q-¼ïh- xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-±ôP-ºfz-‚Å-qºÛ-zÇkô¤Å-ºzô¼-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-VÛG-ºzÞ¤-hGÝ-FÛ-iâG-ÇeôP-®¤-¾Å-¸Ûm-¤ïh-q-¼ïh- n-fôÅ-¾-zMãh-mÅ-±ôP-ºƒï¾-ÁÝGÅ-Vï-»ôP-GÛ-¤ïh-qºÛ-Mã-Aïm-G®ô-zô-mÛ- xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-xÛ¼-z®ôP-VôG-qºÛ-hPôÅ-¸ôG-n¤-IPÅ-ZÝP-z-hP- GŸÝP-ºƒï¾-z;G-Çkô¤-¤P-z- »P-M-¤±ô-mÅ-¤Û-^¼-4545®¤-HÛ-¤fô-ÇKP-hÝ-»ôh-qºÛ-±ôP-ºhÝÅ-GZÛÅ-ÅÞ-©P-GŸÛºÛ-º²âGÅ-Cæm-‚ïh-fÞz-¤ïh-qÅ- GP-TÛºÛ-¤fÞm-Aïm-h;ôm-q-ÅôGÅ-¤Û-¤fÞm-qºÛ-xôGÅ-¤P-qô-»ôh-q¼-M-G¼-GŸÝP-GÛ-±ôP-hôm-„Àôm-Vïm-GŸôm-q- W»ï-¼¤-¼-¤ïÁ- »ÛÅ-ÈÛm-lÝ-Gż-ÁôG-¾-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- hqï¼-m- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GÛ-hPôÅ-¸ôG-n¤Å-IPÅ-29 mP-ºiïm-VôG-qºÛ-z;º-ºFô¾-zbP-»ôh-ˆP- hïºÛ-DôPÅ-mÅ-hPôÅ-¸ôG-15 M-G¼-HÛ-Fô¤-¼ºÛ-mP-±ôP-zNå¼-‚ïh-VôG-GÛ-»ôh-q-¼ïh- n-fôÅ-¾ºÛ-±ôP-¾¤-xÛ-¹-6 q-mÅ-9 q-z¼-ÇKô-xï-»Û-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།