;Ým-wm-fïzÅ-¯-DP-GÛÅ-¼ÛG-GŸÝP-Pô-vôh-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-ºƒï¾-z-fôG-¸z-¢ôP-GmP-zü


2007-07-28
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-Vïh-º²âGÅ-GmP-zºÛ-;Ým-wm-fïzÅ-¯-DP-GÛÅ- Zï-zºÛ-¹-z-ºGº-ÁÅ-mP-±ßh-M-G¼-mP-»ôh-qºÛ-ºƒÛP-¼Û¤-hP-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IºÛ-ÇÀôz-yâG-DG-TÛG-¾-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-Pô-vôh-hP- VôÅ-¾ÞGÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-GbôP-xôGÅ-ˆÛ-¸z-¢ôP-DG-GZÛÅ-Gô-OÛG-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-;Ým-wm-fïzÅ-¯-DP-GÛ-¾Å-ºV¼-ºGm-º²Ûm-fÞz-zÇem-±ï-hzP-¾GÅ-ˆÛ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-mP-Gž-z¼-‚Å-m- fïzÅ-¯-DP-hï-mÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹- 6 qºÛ-mP-M-G¼-M¾-»ôPÅ-mÅ-ºƒÛP-¼Û¤-hP-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IºÛ-ÇÀôz-¤- 10 ºhï¤Å-OæGÅ-ˆÛÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-DÞ¾-hÝ-zôh-ˆÛ-Ç+h-»ÛG-hP- mP-VôÅ- Mã-¯¾-Fz-Çeôm-hP- z¸ô-¼ÛGÅ-¾G-¯¾-ÅôGÅ-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-Pô-vôh-‚ïh-qºÛ-¸z-¢ôP-ŸÛG-hP- »P-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Ç~ïP-¾ô¼-IôP-Eï¼-hÝ- ¤fô-ÇÀôz-mP-zBôh-zŸÛm-qºÛ-ÇÀôz-yâG-DG-TÛG-¾- VôÅ-¾ÞGÅ-ºi-¤Ûm-HÛ-¾ô-MãÅ-hP- z¿e-Oæz- Vô-G-xG-¾ïm-HÛ-Æô¾-Mãm-Pô-vôh-‚ïh-qºÛ-¸z-¢ôP-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-»ôh-ºhÝG-TÛP- Ç+zÅ-hï¼-VôÅ-Mãh-ºi-¤Ûm-HÛ-¤DÅ-q-±ôÅ-z;º-ÇÀôz-GÅÞP-zÁh-hP- »P-ZÛm-¼ï-zŸÛm-VôÅ-Mãh-Åô-ÅôºÛ-hGôm-q-¿Ë-DP-hP-xG-º±¾-DP-zTÅ-q¼-zBôh-MãºÛ-¾Å-¼Û¤-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།