z¾-»Þ¾-GŸÝP-ºôG-GŸÝP-h¤G-¼P-GÛÅ-ºfÞÅ-q-‚-G¾-Vï-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG


2006-09-27
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-M¾-Dz-mP-¤P-G®ôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-z;º-z;ôh-ºôG-GŸÝP-h¤G-¼P-GÛÅ-ºfÞÅ-q-‚-G¾-Vï-¾ÞGÅ-h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-GŸôm- ;Û¤-Ⱥô-¶ï¾-Åï- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- hï-mÛ-z¾-»Þ¾-mP-GŸÝP-h¤G-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-iG-uôh-q-zTÅ-DG-GZÛÅ-»ôh-q-¿e¼-GTÛG-ºôG-GTÛG-GÛÅ-hzP-Nå¼-¤-fÞz-q¼-M¾-Dz-TÛG-¾-iG-qôºÛ-h¤G-hqÞP-Çkï-DG-GZÛÅ-D-Gbh-hÝ-GmÅ-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-VGÅ-»ôh-qºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-G¾-Vï-zºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-q-»Ûm-q-¼ïh- h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-h-»ôh-ˆÛ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-ŸÛ-ºIÛG-¾Å-hôm-GmP-zŸÛm-q¼-Mz-Bô¼-ŸÝ-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-hP-VzÅ-TÛG- h;º-½‰ôG-ºhÛ-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-ºy¾-¤Pôm-ÇÀ-zTôÅ-ÅÞ-¤-ÅôP-z-‚-G¾-Vï-zºÛ-z;º-ÇÀôz-ˆP-GmP-ºhÝG- ºôm-ˆP-z¾-»Þ¾-HÛ-h;º-½‰ôG-ºhÛ-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-z¾-»Þ¾-¤Û-¤P-GÛ-ºGm-DÞ¼-zŸïÅ-hGôÅ-q-hP- ¤Û-¤P-GÛ-¤Pôm-ºhôh-G®ô-z¸ÞP-GmP-hGôÅ-q-»P-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W-q×¼-źl- ;ôºï-¼ï-¾º- ¤VôG-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-¤-¸h- M-G¼-HÛ-GŸÝP-±z-q- ÁÛ¶-ÁP-;¼- ¤Þ-D¼-WÛ- ¤VôG-ˆP-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ-z¾-»Þ¾-mP-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-z;ݼ-¿km-qºÛ-¤P-G®ôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ÇePÅ-º²Ûm-ºôG-h¤G-hqÞP-»ôPÅ-µôGÅ-zTßG-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-z;º-Gž-GmP-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།