ÈôP-;ôP-mP-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-GP-¤HôGÅ-º²âGÅ-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-ºhÝG


2007.05.21

{}ü üh‚Ûm-WÛºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ¤×¼-G-¼ï‡- „Ëï-;ï‡- ¤VôG-GÛÅ-ÈôP-;ôP-mP-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-GP-¤HôGÅ-º²âGÅ-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-ÈôP-;ôP-¤Û-¤P-GÛ-ºhÝm-q¼-hGôPÅ-q-zŸïÅ-mÅ-IôP-Eï¼-mP-¤Û-¤P-GÛ-fh-;¼-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-Mã-hï-GP-¤HôGÅ-ºGô-º²âGÅ-GmP-hGôÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG h‚Ûm-WÛºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ¤×¼-G-¼ï‡- „Ëï-;ï‡- ¤VôG-GÛÅ-P-±ôºÛ-¾PÅ-xôGÅ-Gž-qô-»ôh- P-±ôÅ-ÈôP-;ôP-¤Û-¤P-±P-¤¼-ºôÅ-zÇkݺÛ-fôz-fP-hï-GP-¤HôGÅ-hGôÅ-¼ïh-zŤ-HÛ-ºhÝG-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG »P-DôP-GÛÅ-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-hï-hGôÅ-¤Û-hGôÅ-ºhï¤Å-;-‚ïh-»Å-TÛG-¤Ûm-q-hP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-Åôm-Mã¼-„ÀôÅ-zbP-GP-»P-¤Û-ºIÛG-q-¤ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG »P-DôP-GÛÅ-ÈôP-;ôP-GÛ-º²Ûm-BôPÅ-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-GmP-mÅ-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹- 7 qºÛ-±ïÅ- 1 ZÛm-¾ô-Pô- 10 ºIô-GÛ-»ôh-ÇezÅ-z¼-Ç+zÅ-h‚Ûm-»Þ¾-hP-M-mG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-h¤-¸z-bà-GmÅ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG ºhÛ-¾ô-ÈôP-;ôP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-IôP-Eï¼-¤Û-¤P-n¤Å-¾-ºôÅ-zÇkݺÛ-fôz-fP-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼-ljm-fô-¿YP-DÞ-ŸïÅ-q-ŸÛG-ºhôm-Çtï¾-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-¼ïh- IôP-Eï¼-uÛ-Ez-q-Ç+Ý-ŸzÅ- ^ô-m¾-^ï-=P- »ÛÅ-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹- 3 qºÛ-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-ˆÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-¼P-ZÛh-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-qºÛ-¾Å-»Þm-hï-¤-XôGÅ-GôP-ºôÅ-zÇkݺÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-hï-Åï¾-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་སྔ་བོད་དམག་ཚོར་གསང་བའི་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་ཡུལ་དངོས་རྩད་ཆོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎