ÍÛm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-mP-ºz¼-µÅ-ˆÛ-z;P-qºÛ-¤ô-‡-GZÛÅ-½‰ïÅ-»ôh-q-¼ïhü


2007.06.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-HÛ-mP- ºz¼-µÅ-ˆÛ-z;P-qºÛ-¤ô-‡-GZÛÅ-GÅ-fô¼-¤-‚ãP-zºÛ-ÇSôm-hÝ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-ŸÛP- »Ûm-m-»P-IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-hPPÅ-±zÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-Vïm-qô-ŸÛG-‚ãP-»ôh-q-hP- Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-Fô¤Å-GŸÝP-zhï-ºWGÅ-¿e-dôG-GÛ-Vïh-zŸG-qºÛ-z½‰m-q¼-mÅ- ¤Û-ŸÛG-¤HôGÅ-¥ã¼-HÛ-ƒôÅ-xÛm-q-ŸÛG-¤fôP-»ôh-q-hï-º±ô¾-fzÅ-ˆÛ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-zŸÛm-q-»Ûm-ºhÝG- ½‰ïh-Åôm-‚ãP-zºÛ-¤ô-‡-GZÛÅ-;ºÛ-mP- lô-Çoݤ-DïPÅ-qºÛ-¿UGÅ-Çoôh-hP- ¿UGÅ-¸ï¼-HÛ-DïPÅ-»ôh-TÛP- G¾-bï-GÅ-fô¼-‚ãP-»ôh-m- ¤Û-zM-yG-ºGº-ÁÅ-ˆÛ-±ï-ÆôG-zÁô¼-»ôh-q¼-Zïm-dôG-qÞ-¾Û-ÅÛÅ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG-TÛP- DôP-±ôÅ-ºz¼-µÅ-zŸG-¤Dm-HÛ-‚ïh-Gbï-ÅÞ-»Ûm-¤Ûm-¤Þ-¤fÞh-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG-m-»P- ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-fh-ÁïÅ-M-Vï-zºÛ-¤Û-±ôÅ- ;-;»ï-jË-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-±ôGÅ-Çkï-hP-¾G-ºƒï¾-»ôh-qº¤- »P-m-iG-uôh-±ôGÅ-Çkï-hï¼-hGº-¤ôÅ-‚-¤Dm-GÅP-zºÛ-OÛG-º²âGÅ-DG-»Ûm-qºÛ-¤±ôm-dGÅ-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG- ÇS-¾ô-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ- 4 ZÛm- ¾ôm-^ôm-HÛ-mP-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-qÅ-ºz¼-µÅ-zbô¼-Çeï-¤Û-IPÅ- 52 ®¤-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-ŸÛP- ÇÀ¼-»P-hôm-Aïm-ºhÛ-‚ãP-Çeï-¾ô-GTÛG-ºDô¼-¾-Zï-zºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-HÛ-GmÅ-±ß¾-hï-‚ãP-z¼-¤Û-±ô-hPPÅ-±zÅ-BïÅ-GŸÛ-VGÅ-»ôh-q-¼ïh- ÆÛh-„Àôm-HÛ-¤²h-ºDÞ¼-zŸïÅ-bï-ZÛm-IPÅ-D-ÁÅ-¾Å-¤-ÅôP-z-h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm- Gô¼-^ïm-Ç~-¼ºôm- ¤VôG-GÛÅ- h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-fôG-¤Þ-¤fÞh-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-HÛ-Zïm-D-ºyh-zŸÛm-»ôh-q-GÅÞPÅ-q-VzÅ-GTÛG- »Þ¾-¤Û-±ôÅ-»Ûh-G¸z-hô-mm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-»P-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎