M-G¼-mP-BzÅ-zTô¾-hÝ-»ôh-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-¤Û-¤P-±ôÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-GmP-ºhÝG


2007.09.30

{}ü üºz¼-¤ºÛ-mP- mP-qºÛ-hGï-ºhÝm-qºÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¾-Mz-Bô¼-hP-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-BïÅ-ŸÝ-Vïh- M-G¼-mP-BzÅ-zTô¾-hÝ-»ôh-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-hGï-ºhÝm-q-hP-ÇÀôz-yâG-zTÅ-¤Û-¤P-IPÅ-ºzô¼-GP-Vï-ŸÛG-mÅ-D-Å-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-ºhÝG hï-»P-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-±ôºÛ-xG-¾- h-¿e-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-z;º-Çkô¤-ºôG-»ôh-qºÛ- ºz¼-¤ºÛ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-hP- mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛºÛ-Ç+Ý-hq¼-zÇo¤-»ôh-q-hP- DôP-n¤Å-ˆÛÅ-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-mP-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-h¤¼-GÅôh-GbôP-Mã-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-±ÛG-OôG-zŸÛm-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-mP-»ôh-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-¤Û-¤P-GÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-mÛ-h-¼ïÅ-ZÛm-ÁÅ-mP-hï-¿e-zÞºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-fïPÅ-GÅÞ¤-q-hï-»Ûm-q-hP- ºz¼-¤ºÛ-mP-¤Û-¤P-GÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-HÛ-hôm-Aïm-ºhÛÅ- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-¿Ëm-BôP-zŸÛm-qºÛ-xÛ-ÆÛh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾ºP-Bôm-zXôh-GP-Vï-»ôP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-HÛÅ-xÛ-¾ô-1990 hˆÛ¾-HÛ-z¼- ºz¼-¤ºÛ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-¾-Mz-Bô¼-GmP-»ôh-mºP- ºhÛºÛ-XïÅ-mÅ-M-G¼-HÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-¿Ëm-IôGÅ-qô-zbP-Çeï- M-G¼-mÛ-h-¿eºÛ-V¼-M-mG-GÛ-XïÅ-ÅÞ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-¤fÞm-IôGÅ-M¾-Dz-G®ô-zô-ŸÛG-»Ûm-q¼- ºhÛÅ-h-¿e-M¾-uÛºÛ-mP-M-G¼-GŸÝP-¾-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-GmP-xôGÅ-¾-Bôm-zXôh-ˆÛÅ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-hGôÅ-qºÛ-zŤ-±ß¾-ÁÝGÅ-Vï-»ôP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎