ÍÛ-¼G-GÛ-Vïh-ÇSôm-¯ÛÅ-Gbm-ºzïzÅ-GmP-xôGÅ-fh-IôÅ-¤ô¾-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG


2007.05.17

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ÍÛ-¼G-GÛ-Vïh-ÇSôm-¯ÛÅ-Gbm-ºzïzÅ-GmP-xôGÅ-fh- ÆÛh-º²Ûm-Ç~äºÞ-ÁÛ-¤VôG-GÛ-ÆÛh-GŸÝP-hP- Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-hz¼-¤Û-¤fÞm-qºÛ-ºG¾-¹-»ôh-q-hï-zŸÛm-IôÅ-¤ô¾-HÛ-¾¤-mÅ-Åï¾-fzÅ-ÅÞ- hï-¼ÛP-ÆÛh-º²Ûm-Ç~äºÞ-ÁÛ-¤VôG-GÛ-xG-¼ôGÅ-¤fô-¼Û¤-¤Û-Ço-DG-TÛG-hP- IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-hz¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG-ü ¹-z-ºhÛºÛ-ºGô-Çeôh-hÝ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-±ôGÅ-VßP-mÅ-ÍÛ-¼G-mP-GÛ-h¤G-ºfz-hP- ¾Å-hôm-M-zBïh-Vïh-Í-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤-124hP-IPÅ-VßP-GZÛÅ-z;º-ºFô¾-GmP-fôG- xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ-1mÅ-z¸ÞP-Í-¼ÛºÛ-h¤G-¤Û-ÍÛ-¼G-mÅ-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-V-Aïm-wÞ¾-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-ÆÛh-º²Ûm-Ç~äºÞ-ÁÛ-¤VôG-GÛÅ-z;º-ºFô¾-GmP-zºÛ-hPÞ¾-ºzz-hï-fôG- h-hÝP-ÍÛ-¼G-hP-Íz-JË-aÛ-ÅÛ-fm-mP-GÛ-h¤G-hôm-Vïh-Í-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤-90hGôÅ-q-hP- ÍÛ-¼G-mÅ-h¤G-¤Û-xÛ¼-ºfïm-ºy¾-hÝ-GmP-fÞz-¤Ûm-ÅôGÅ-GÅÞP-mÅ-ÇSôm-¯ÛÅ-fôG-IôÅ-±ôGÅ-hP-ÆÛh-º²Ûm-¾Å-DÞPÅ-hz¼-¤Û-¤fÞm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü Í-¼ÛºÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qÅ-hzÞ-FÛh-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-ÆÛh-º²Ûm- Ç~äºÞ-ÁÛ- ¤VôG-mÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-fG-Vôh-¾-z¯Û-¤ïh-GmP-z-hï¼-zB¼-hÝ-GhôP-¾ïm-Gż-q-ŸÛG-GmP-MãºÛ-FÛ¤Å-»ÛG-Gż-q-ŸÛG-¹-z-ºhÛºÛ-¹-¤WâG-bà-ÆÛh-º²Ûm-¾-wÞ¾-Mã-»Ûm-q-hP- FÛ¤-»ÛG-hïºÛ-mP-ÆÛh-º²Ûm- Ç~äºÞ-ÁÛ- ¤VôG-GÛ-ÍÛ-¼G-GÛ-¤²h-WâÅ-Gż-q¼-GhôP-¾ïm-hP- ºôm-ˆP-ÍÛ-¼G-mP-»ôh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-h¤G-¤Û-¾-hGôÅ-PïÅ-ˆÛ-¤fÞm-Aïm-n¤Å-vôh-fÞz-qºÛ-V-Aïm-»ôh-ºhÝG-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎