Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-Íï-Áï-»ºÛ-mP-º±¤Å-G¸ÛGÅ-GmP-Mã-ºGô-±ßGÅ-GmP-z-ü


2005-11-15
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- WôX-Ç~äºÞ-ÁÙÛ-¤VôG-G¸º-ºDô¼-GTÛG-¼ÛP-Íï-Áï-»ºÛ-mP-º±¤Å-G¸ÛGÅ-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-mÅ- hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-Zï-ÈôP-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-GmP-»ôh-q-hP- Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ºhÛºÛ-Ç+zÅ- ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-Gmh-hôm-fh-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-GTÛG-Hã¼-HÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-fzÅ-hP- ±ôP-hôm-GÝ-»PÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-M-zBïh-GbôP-xôGÅ- hï-zŸÛm-‚-mh-ˆÛ-Zïm-D¼-¤Z¤-ºƒï¾-HÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-z;º-zÇkݼ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- »Ûm-m-»P-Í-¼ÛºÛ-M¾-ÆâP-ÇÀôz-Çeôm-q-Ç+Ý-ŸzÅ- ÅÛ-=Û-w×ïm- Èï-iÛ-¾Û- »ÛÅ- h-¼ïÅ-ˆÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ºhÛºÛ-Ç+zÅ-Gmh-hôm-‚ï-ƒG-q-ºGº-ÁÅ-ˆÛ-fh-Iâz-ºƒÅ-PïÅ-Tm-Åôm-fzÅ-GmP-Mã-¤-»Ûm-q¼- xôGÅ-»ôPÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-¤P-hG-TÛG-GÛ-fôG-z;º-zÇkݼ-GmP-qºÛ-fôG- G¾-VïºÛ-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-DG-hP-ºƒï¾-¾¤-G¸z-bà-GbôP-fzÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- ÆÛh-º²Ûm-Ç~äºÞ-ÁÙÛ-¤VôG- Zï-ÈôP-hP- ¿Ëô-;ô-¼Û-»- M-mG-hP-ÅôG-»Þ¾-zTÅ-ÅÞ-wïzÅ-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-ÆÛh-º²Ûm-Ç~äºÞ-ÁÙÛ-¤VôG- Zï-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- Wâ-aÛ-VÛ-¼ô- ;ô-ÍÛ-²â-¤×Û-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-hP- hï-XïÅ-¤P-±ôGÅ-¾-¼P-hzP-GÛ-wm-½ÀzÅ-ŸïÅ-qºÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fh-GÅÞP-zÁh-TÛG-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-hP- hïºÛ-Ç+zÅ-Í-¼Û-hP-M-mG-hz¼-dG-bà-ºDôm-º²Ûm-º‚ãP-GŸÛ- VôÅ-hh-hP-¬-zXôh-¼P-hzP-GÛ-Gmh-hôm-hP- hï-zŸÛm-¼ÛG-¯¾-hPôÅ-¼ÛGÅ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-z;º-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG- Zï-ÈôP-GÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-Iâz-¤±¤Å- ¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-IôP-Eï¼- qÞ-Å×m-hÝ-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-Dz-ZÛ-ÁÝ-¯-GTÛG-¾Å-Iâz-qºÛ-Íï-Áï-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-hq¾-º‚ô¼-¤Z¤-ºƒï¾-HÛ-±ôGÅ-ºhݼ-Vïh-wïzÅ-GmP-Mã-»Ûm-ŸÛP- hï-XïÅ-M-mG-bà-wïzÅ-Çeï- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-»Ûm-ŸÛP- ºhÛ-mÛ-h-¼ïÅ-ˆÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-ºhÛºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤W¾-ºyh-ˆÛ-mP-mÅ-DG-ÁôÅ-hï-VGÅ-Mã-»Ûm-q¼-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-±ôh-hqG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-TÛP- ÆÛh-º²Ûm-Ç~äºÞ-ÁÙÛ-¤VôG-GÛ-Íï-Áï-»ºÛ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-¤fº-¤-hï- ÅôG-»Þ¾-hÝ-wïzÅ-Çeï- ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-‡ôm-hÝ-xÛ¼-wïzÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།