Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-M-¤ÛºÛ-GŸÝP-±z-q¼-zôh-hôm-JÀïP-ÇÀôP-GmP-zü


2008-03-25
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- WôXï-Ç~äÁï- »Û-VïÅ-¤fôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-Ç+Ý-±z-TÛG-GÛÅ-ºhÛ-G-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-»ôh-qºÛ-M-¤ÛºÛ-GŸÝP-±z-q-hP-fÞG-ºyh-ˆÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-Ç~äÁï-»Û-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-q-hï¼-„Àô-º±z-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-GÅÞP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-wô-ƒP-h;¼-qôºÛ-¤IÛm-±z-qÅ-hï-¼ÛP-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-»ôPÅ-ÆâP-Bôz-ÇÀôz-Çeôm-q-Ç+Ý-GŸôm-Ç+Ý-ŸzÅ-Wïפ-ÅÛ-Wïw×-¼Û- »ÛÅ-h-¼ïÅ-ˆÛ-G¸º-ºWâG-bà-M¾-¾-¶-ÁÛP-=ôm-HÛ-M-¤ÛºÛ-GŸÝP-±z-q-=ºô-¶ïm-=ôP-hP-fÞG-ºyh-GmP-Çeï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-iG-Gmôm-HÛ-‚-uôh-GŸÛ-M-Vï-¼Þ-GbôP-zŸÛm-q¼-È-TP-GÛ-„Àô-º±z-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP-¿ËG-q¼-hÝ-M-mG-xôGÅ-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚-fzÅ-¤-»Ûm-q¼-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-¾G-zÇe¼-‚ïh-q-zMãh-hï-ÇSôm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-zŸÛm-q-¿e¼- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-hP-IôÅ-¤ô¾-HÛ-ÇKô-¤ô-º‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-²-iG-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-ÆÛh-º²Ûm-WôXï-Ç~äÁï-¤VôG-mÅ-zôh-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-HÛ-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-‚-uôh-fh-uÛ-±ôGÅ-fôG-Gb¤-zÁh-GP-»P-GmP-¤ïh-q-hPü h-hÝP-ÆÛh-º²Ûm-„ËàÁï-M-mG-GÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-ÇKô-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-wïzÅ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ¼-ºHã¼-z-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-TÛPü »Ûm-mºP-Ç+zÅ-hï¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-fºô-¾-zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-JÀïP-ÇÀôP-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-»ôh-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-h-¿e-z¼-iG-Gmôm-hïºÛ-mP-zôh-¤Û-Eôm-130 h¤¼-GÅôh-zbP-zºÛ-Çkô¤Å-¯ÛÅ-zbôm-GmP-»ôh-q-¼ïhü xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-10 zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-ÇKï¼-¾PÅ-ZÛm-¤ô-mÅ-z¸ÞP-zôh-Å-»ôPÅ-mP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།