&GôP-Å-¤VôG-hP-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-¤W¾-ºyh-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-ºhÝG


2007.10.16
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-D-Å-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Wô¼-W-Iz-¾Þ-„Ëà-Áï-¤VôG-GÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-¾Å-DÞPÅ-wô-ƒP-h;¼-qôºÛ-mP-Ghm-ŸÝÅ-ˆÛÅ-¤W¾-ºyh-z;º-¤ô¾-GmP-ºhÝG M-mG-GŸÝP-PôÅ-mÅ-Í-¤ï-¼Û-;Å- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-Vï-zÇeôh-ŸÝÅ-q-»Ûm-m-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-z¼-Gmôh-Bôm-GbôP-Mã-»Ûm-¾Þ^-ÇSôm-zl-GbôP-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-ŸÛ-zºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-¤fô-ÁôÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ô^-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ŸÝ-MãºÛ-¤²h-ÇKôºÛ-ÇS-mÝz-¾-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-„Ëà-Áï-¤VôG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-ÆÛh-º²Ûm-¾Å-DÞPÅ-wô-ƒP-h;¼-qôºÛ-mP-Ghm-ŸÝÅ-ˆÛÅ-xG-±ôh-xïh-;-®¤-¼ÛP-¤W¾-ºyh-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- hzÞ-ºFÛh-n¤-GZÛÅ-¤W¾-ºyh-Iâz-qºÛ-XïÅ-ÅÞ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-¤W¾-ºyh-WÛ-‚ãP-Ç+ô¼-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-¤W¾-ºyh-»G-qô-‚ãP-ÅôP-ŸïÅ-hP- & ¤Gôm-qô-GP-ZÛh-hP-ÆÛh-º²Ûm-„Ëà-Áï-n¤-GZÛÅ-¤²º-ºƒï¾-h¤-¸z-»ôh-ÇezÅ- h-¼ïÅ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-¤W¾-Ç+zÅ- & ¤Gôm-qô-GP-ZÛh-ˆÛ-mP-¤Û-GTÛG-»P-zB¼-¤W¾-z-¿e-zÞºÛ-fÞ^-hHïÅ-qô-‚ãP-Ç+ô¼-z;º-¾m-GmP-ºhÝG »P-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-hzÞ-ºFÛh-n¤-GZÛÅ-hz¼-z;º-¤ô¾-G-¼ïºÛ-Ç+ô¼-GmP-¾Þ^-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-ÆÛh-º²Ûm-„Ëà-Áï-¤VôG-GÛÅ-zôh-Ç+ô¼-fÞ^-±zÅ-Vïm-qô-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¿e¼- zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-z;º-ºiÛ-GmP-Ç+zÅ- & ¤Gôm-qô-GP-ZÛh-mÅ-hï-hï-zŸÛm-HÛ-z;º-¾m-wÞ¾-¾Þ^-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ô^-fôG-z;º-GmP-ºhÝG- hï-¼ÛP-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ô^-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-ÆÛh-º²Ûm-„Ëà-Áï-¤VôG-Vïh-wïzÅ-GmP-ºV¼-»ôh-TÛP- hï-mÛ-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾Å-fôG-ŸÛG-GÛÅ-mô-zï¾-ŸÛ-zhï-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¿Ëm-MÅ-ÅÞ-¤P-±ô^-¤hÝm-»ôPÅ-I^-Vïh-wïzÅ-GmP-z-fôG-¤-hï-»Ûm-q-¼ïh-¾- »P-ÆÛh-º²Ûm-„Ëà-Áï-¤VôG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-z;º-¤ô¾-ŸÝÅ-q-h-¼ïÅ-fïPÅ-zŸÛ-q-hï-»Ûm-ºhÝG &G &GôP-Å-¤VôG-¾-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ô^-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-hGº-Çeôm-zdïm-ºƒï¾-¸z-MÅ-ŸÝ-hP-ŸÝ-zŸÛm-qºÛ-mP-¤Z¤-zŸÝ^-GmP-xÛ¼-‚P-Í-¼ÛºÛ-Å-GmÅ-¤P-qô-mÅ-ºhÛ-G-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-¾-zôh-¤Û-wïzÅ-º‚ô¼-¸Ûm-q-¤-¸h- IôP-Eï¼-mïºÞ-»ôG-mÅ-zôh-¤Û-VÛG-ÇeôP-¿ËG-„Ë-Åï-19®¤-mP-wïzÅ-ºV¼-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎