Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-Ç+Ý-ÇKï¼-HÛ-G¸Û¤-ÁG-bà-M-G¼-ÆÛh-„Àôm-Ghm-ŸÝ-GmP-ºhÝG


2007.05.30

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-zÞºÞ-ŸÛ-¤VôG-GÛÅ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤×m-¤ô-Èm-Å×ÛP- ¤VôG-DôP-Ç+Ý-ÇKï¼-HÛ-G¸Û¤-ÁG-bà-Ghm-ŸÝ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG- Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-zÞºÞ-ŸÛ-¤VôG-hP- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤×m-¤ô-Èm-Å×ÛP- ¤VôG-Zï-V¼-Ÿ¾-hq¼-zMãh-z;º-¤ô¾-GmP-zºÛ-zMãh-¼Û¤-mP-ÆÛh-º²Ûm-zÞºÞ-ŸÛ-¤VôG-GÛÅ-ºhÛ-¾ô-¾ô-¤WâG-®¤-hÝ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤×m-¤ô-Èm-Å×ÛP-¤VôG-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-=ï-Å-Åï-mP-»ôh-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-zÞºÞ-ŸÛ-Ç+Ý-ÇKï¼-HÛ-G¸Û¤-ÁG-bà-Ghm-ŸÝ-GmP-»ôh-q-¿e¼-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-z-¾Å-h-V-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-hÝÅ-±ÛGÅ-Gbm-ºDï¾-GmP-¤ïh-q-¼ïh-TïÅ-¤±m-hôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-M-G¼-HÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Û-Ço-ŸÛG-GÛÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Íï-Íïw×-qÛ-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- xÛ-¾ô-2004¾ôºÛ-xÛ-¹-¿S-q-mÅ-¤×m-¤ô-Èm-Å×ÛP-M-G¼-ÆÛh-„Àôm-HÛ-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-q-mÅ-z¸ÞP-GôP-ŸÝÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-¤W¾-ºyh-fïPÅ-ÁÅ-GmP-»ôh-q-¤-¸h- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-fÞôP-GÛ-fôG-mÅ-ŸÛ-¤fÞm-¤²º-z¯ïºÛ-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-hôm-ˆP-Çtï¾-GmP-»ôh-q-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-Gô-¤±ôm-±ôP-hôm-HÛ-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-hôm-h¤-¸z-Çtï¾-GmP-zŸÛm-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་སུད་སིར་ཉིན་གཉིས་རིང་འཚོགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎