Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-º²¤-JÀÛP-hPÞ¾-DP-GÛ-G®ô-º²Ûm-Gż-q-zÇ+ô-zŸG-GmP-ºhÝG


2007.05.30

{}ü üº²¤-JÀÛP-hPÞ¾-DP-GÛ-G®ô-º²Ûm- q×ô¾-¶â¾-w×ô-¶Û²- ºwôÅ-qºÛ-±z-bà- G®ô-º²Ûm-Gż-q¼- Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Wô¼W-„ËàÁ- ¤VôG-GÛÅ- Í-¼ÛºÛ-±ôP-hôm-Ç+Ý-±z-¸Þ¼-q-Ç+Ý-ŸzÅ- ¼ô×-z‡- ²ô-¾Û;- ¾-zÇ+ô-zŸG-GmP-»ôh-ºhÝG- ÆÛh-º²Ûm-„ËàÁ-¤VôG-mÅ- ºhÛºÛ-Ç+ô¼-hPôÅ-ÅÞ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Gž-zOGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- º²¤-JÀÛP-hPÞ¾-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-Ç+Ý-ŸzÅ- ²ô-¾Û;- hPÞ¾-DP-GÛ-G®ô-º²Ûm-Gż-q¼-¤ôÅ-¤fÞm-»ôP-zºÛ-±ôh-hqG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG- º²¤-JÀÛP-hPÞ¾-DP-GÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-M¾-Dz-hP- »P-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-GTÛG-GÛÅ- hPÞ¾-DP-hïºÛ-G®ô-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-¤Û-hï- º²¤-JÀÛP-Å-xôGÅ-GP-Å-»ôP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-O-OôGÅ-¤Ûm-¾-¤-z¿eôÅ-q¼- ÆÛh-º²Ûm-„ËàÁ-¤VôG-mÅ- Ç+Ý-ŸzÅ- ¶â¾-w×ô-¶Û²-ºwôÅ-qºÛ-±z-bà- G®ô-º²Ûm-Gż-q-Í-¼Û-z-ŸÛG-hGôÅ-¾ÞGÅ-mm-zXôh-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- Ç+Ý-ŸzÅ- ¶â¾-w×-¶Û²-»ÛÅ- DôP-GÛ-IôGÅ-¤ô- Á-È- ¼Û-²ºÛ-JÀ-wôGÅ-VïÅ-Çt¼-V-Vïm-qô-‚-Mã¼-fG-GTôh-GmP-qºÛ-Aïm-HÛÅ- ¯ôh-GŸÛ-‚ãP-Çeï-¤f¼-DôP-G®ô-º²Ûm-HÛ-¾Å-GmÅ-mÅ-hGôPÅ-ŸÝ-GmP-hGôÅ-‚ãP-z-hP- hïºÛ-Aïm-HÛÅ-hPÞ¾-DP-GÛ-¤-GÁï¼-zhG-qôºÛ-mP-DÞ¾-¤Û-¤fÞm-q-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- Ç+Ý-ŸzÅ- ¶â¾-w×-¶Û²- º²¤-JÀÛP-hPÞ¾-DP-GÛ-G®ô-º²Ûm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-¤-‚ãP-zºÛ-ÇSôm- DôP-Í-¼ÛºÛ-zhï-ÆâP-iâP-Vï-GŸôm-qºÛ-¤±m-GmÅ-zŸïÅ-»ôh-q-hP- xÛ-¾ô- 2003 ¾ôºÛ-ÍÛ-¼;-hzP-zNå¼-‚-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ˆÛ-Oô¤Å-GŸÛ-z¸ô-¤Dm-hï-»P-»Ûm-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་ག་ཟླ་བའི་ནང་བོད་མི་ཚོར་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎