Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-M-G¼-hz¼-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝ^-ˆÛ-VÛPÅ-hôm-fôG-Å-d^-z;ôh-Mãü


2006-12-18
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¹-z-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm- WôX-Ç~äÁÛ- ¤VôG-GÛÅ-M-G¼-hP-Çoô¾-ºWôG-GmP-zºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-VÛPÅ-hôm-hï-Å-dGÅ-z;ôh-GmP-Mã-»P-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-GmP-¤Dm-±ôÅ-VÛPÅ-hôm-hïºÛ-mP-GÛ-ŸÛz-yºÛ-¾Å-hôm-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-¤Þ-¤fÞh-GmP-Mã-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-Z¤Å-ŸÛz-¿eï-GmÅ-DP-ŸÛG-GÛ-¤DÅ-hzP-Ç+Ý-ŸzÅ- ¤ºï-D¾- ¾ï-¶Û- »ÛÅ-Í-¼Û-hP-M-G¼-hz¼-HÛ-ŸÛ-zºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-VÛPÅ-hôm-hï-V-±P-z-ŸÛG-ºIâz-Mã¼-ŸÛz-VºÛ-Gmh-hôm-¤P-hG-TÛG-GÛ-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-zÇkh-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG Gmh-hôm-TÛG-mÛ-VÛPÅ-hôm-hïºÛ-ºyâ¾-¼ÛG-hP-ºƒï¾-zºÛ-Ç+ô¼-ŸÛz-VºÛ-z;º-zÇkݼ-hP-M-G¼-HÛÅ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-hï-zïh-uôh-¾ôG-q¼-¤Û-GbôP-zºÛ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-PôÅ-zŸïÅ-GmP-fÞz-q-ŸÛG-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- »P-M-G¼-hP-Í-¼Û-hz¼-zŸG-GmP-zºÛ-VÛPÅ-hôm-hïºÛ-mP-G¾-ÆÛh-M-G¼-HÛÅ-h-xÛm-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-±ôh-z¿e-GmP-z-»Ûm-m-Í-¤Û-¼Û-;Å-xôGÅ-wm-±ßm-hz¼-zŸG-GmP-zºÛ-h¿eºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-VÛPÅ-hôm-hï-¯ÛÅ-¤ïh-GbP-VôG-qºÛ-VÛPÅ-hôm-HÛ-ºƒâ-hôm-hï¼-M-G¼-PôÅ-mÅ-PôÅ-¾ïm-GmP-fzÅ-h;º-zºÛ-¼P-zŸÛm-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-VÛPÅ-hôm-hïºÛ-mP-M-G¼-HÛÅ-ÍÛ-¼m-HÛ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-z¸ô-zCæm-HÛ-¾Å-ºV¼-hï-z;G-Çkô¤-fôG-ºx¼-ºƒâ-¤Z¤-ºhïGÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºƒâ-hôm-ŸÛG-ºDôh-»ôh-ˆP-hï¼-M-G¼-HÛÅ-¤fº-TÛG-bà-xG-zÇe¼-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།