Í-¼ÛºÛ-mP-mP-ºiïm-‚ïh-MãºÛ-z¸º-zTºÛ-¼ÛGÅ-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-Mã¼-±ôGÅ-VßP-z®ßGÅ-ºhÝG


2007-07-19
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-mP-mP-ºiïm-‚ïh-MãºÛ-z¸º-zTºÛ-¼ÛGÅ-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-MãºÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-Mã¼-h¤ÛGÅ-zž-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-z®ßGÅ-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝGü Zï-zºÛ-¹-z-ºGº-ÁÅ-mP-ü M-mG-mÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-ü hPôÅ-¸ôG-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-z¸º-VºÛ-¼ÛGÅ-ˆÛ-¤Û-hP-ü hÝh-ºIôºÛ-ºyôh-zÇeïm-¾-Gmôh-±zÅ-z¸ôÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-z-mÅ-z¸ÞP-mP-ºiïm-‚ïh-Mã¼-h¤-iG-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ-h¤ÛGÅ-zž-„Àôm-Vïm-¾Å-DP-GÛ-ºGô-GmÅ-»ôh-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-DG-TÛG-¾Å-Iâz-qºÛ-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-Gż-z®ßGÅ-GmP-mÅ-DôP-±ô¼-h¤ÛGÅ-zž-dôG-ŸÛz-GmP-mÅ-¹-z-GZÛÅ-mP-±ßh-¾Å-zÇkô¤Å-wÞ¾-hGôÅ-qºÛ-z;ôh-Ez-zbP-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-D-Å-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-mÅ- ±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-±ô-hP-ü ¤W¾-ºyh-GmP-zºÛ-Ç+zÅü GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-Gmh-hôm-ºhÛ-±ôºÛ-fôG-dôG-ŸÛz-hP-ü ¾Å-hôm-¤WâG-BôP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-Í-¼ÛºÛ-¤P-±ôGÅ-mÅ-ÁïÅ-dôG-fÞz-q-ŸÛG-z¸ô-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-¾-P-±ôÅ-xÛ-mÅ-mP-ºiïm-‚ïh-qºÛ-hPôÅ-¸ôG-hP-ü z¸º-VºÛ-¼ÛGÅ-PïÅ-q¼-hÝ-ºyôh-zÇeïm-¾-Gmôh-±z-¤ïh-q-ŸÛG-hGôÅ-Mã-G¾-Vïm-qô-z¯Û-GÛ-»ôhü hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-Í-¼ÛÅ-mP-ºiïm-‚ïh-»Þ¾-HÛ-M¾-Dz-DG-hP-¤Z¤-Gmh-hôm-ºhÛºÛ-fôG-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü ±ôGÅ-VßP-DôPÅ-ÅÞ-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-iâP-Vï-¤VôG-hP-ü xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-iâP-Vï-ÅôGÅ-Gmh-»ôh-¤Û-Ço-¤P-qô-ŸÛG-»ôh-ºhÝGü h-¼ïÅ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-¤Dm-±ôGÅ-VßP-z®ßGÅ-q-hï-M-mG-¾-h¤ÛGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-¤Ûm-Gż-ºGôh-qÅ-ÆÛh-º²Ûm-wô-ƒP-GÛ-¤IÛm-±z-q¼-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+zÅü M-mG-GTÛG-qÞ-¤-»Ûm-q¼-M¾-Dz-150®¤-mÅ-P-±ôÅ-z¸º-zTºÛ-¼ÛGÅ-mP-ºiïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-hÝÅ-uÛ-»ôPÅ-ˆÛ-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-¾Å-hôm-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-z;º-¾m-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།