Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-hÝ-h¤G-hqÞP-¤P-z-GbôP-MãºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-Bôm-Mãü


2008-03-01
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-WôX-^z-¾Þ-„Ëà-Áï-¤VôG-GÛÅ-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-hÝ-‚P-Íï-‡-¾m-‡ÛG-h¤G-hôm-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-h¤G-hqÞP-¤P-hÝ-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-^ïm-¤×G-GÛ-ÆÛh-„Àôm-n¤-GZÛÅ-ˆÛ-¸ÞP-£ï¾-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-mP- º‚ãP-ºHã¼-xÛ-¹-4 qºÛ-±ïÅ-- 2mÅ-4 z¼-±ôGÅ-MãºÛ-‚P-Íï-‡-¾m-‡ÛG-h¤G-hôm-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¤fÞm-xôGÅ-M¾-Dz-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-mP- Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛÅ-w×-¼ïm-Åï-hP-ºW¼-¤-mÛ-GZÛÅ-ˆÛÅ-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-mP-h¤G-hqÞP-IPÅ-ºzô¼-¤P-hÝ-GbôP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-Mã-»Ûm-ŸÛP- Í-¼ÛºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-hï¼-Dï-m-^-hP-q×ô-¾ïmüh‚Ûm-»Þ¾-zTÅ-ˆÛÅ-Mz-Bô¼-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- hïP-GÛ-V¼-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-mP-Í-¼ÛºÛ-¤fÞm-xôGÅ-‚P-Íï-‡-¾m-‡ÛG-h¤G-hôm-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-h¤G-hqÞP-Eôm-zÇkô¤Å-zŸÛ-FÛ-GÅÞ¤-ÇeôP-®¤-»ôh-ˆP- ‡-¾Û-zm-hP-Íï¾-Dï-^-GZÛÅ-ˆÛ-iG-ÁÝGÅ-Wï-Vï¼-ºIô-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼- Í-¼Û-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤Û-ZÛÅ-FÛ-hGÝ-ÇeôP-»ôh-¤ÞÅ-fôG-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-4 qºÛ-mP-¤±ô-h¤G-h¤G-¤Û-ÅÞ¤-ÇeôP-ZÛÅ-zM-Ç+ô¼-h¤G-zÇoôm-GbôP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-ÇSôm-¸Ûm-¿e¼- ¤fÞm-xôGÅ-M¾-Dz-GŸm-DG-GÛÅ-xôGÅ-¤±ßPÅ-h¤G-zÇoôm-GbôP-G¾-VGÅ-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-ºW¼-¤-mÛ-»ÛÅ-h-»ôh-h¤G-¤Û-ÅÞ¤-ÇeôP-¿S-zM-¾Å-ºw¼-zÇoôm-‚-Mã-¤Ûm-qºÛ-±ôh-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP-w×-¼ïm-ÅÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-h¤G-zÇoôm-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ˆP-hPôÅ-ÅÞ-¤-zbP-z¼-hÝÅ-ºHPÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- GP-¿e¼-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-;m-l-ȼ-DÞ¾-hÝ-ZÝP-¤f¼-h¤G-¤Û-VÛG-ÇeôP-h¤G-zÇoôm-GbôP-G¾-Vï-¾ÞGÅ-ºƒï¾-»ôh-DG-GÛÅ-ÇS-XïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¤-¸h- h-¾¤-^ïm-¤×G-GÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-ÇÀ¼-»P-mm-zÁh-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།