z¾-»Þ¾-±ôP-hôm-±ôGÅ-qÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-q¼-Pô-Lô¾-Vïh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG


2007-03-20
Share

{}ü ühï-¼ÛP-z¾-»Þ¾-mP-z¾-»Þ¾-±ôP-hôm-±ôGÅ-qÅ-¤ºô-z¿e-z-º²Ûm-¤Dm-Hïm-¾ôG-qÅ-Ȥ-ºyôG-‚ïh-Mã-hP- z®m-ºFÛh-‚ïh-Mã- hï-zŸÛm-±ôP-q¼-ZïÅ-lÝP-GbôP-Mã-ÅôGÅ-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-bï-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vïm-qô-ŸÛG-‚Å-zŸGü hï-¼ÛP-GÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hïÅ-Aïm-qÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-hP- IôP-Eï¼-Vï-DG-DG-TÛG-mP-ÇÀôz-I-hP- ±ôP-DP- z¸ô-I- hPÞ¾-DP-ÅôGÅ-±P-¤-ÇKô-Mz-hGôÅ-VGÅ-zŸGü »P-±ôP-qºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-±ôP-q-®¤-¤-»Ûm-q¼- hGï-Lm-hP- ÇÀôz-yâG- FÛ¤Å-¯ôh-q-ÅôGÅ-¤Û-¤P-zM-yG-¤P-qôÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-bï- ¾G-bà-±ôP-qºÛ-uÛ-±ôGÅ-¾-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-‚ïh-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-qºÛ-yïh-h¼-hP- »ÛG-‚P-ºEï¼-bï-Pô-Lô¾-‚Å-zŸGü ÇS-¾ô-¤ºô-Hïm-¾ôG-qÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¿Ëm-hÝ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤fÞm-¾-Å-dGÅ-z;ôh-fôG- Vz-ÆÛh-qºÛ-DôPÅ-ÅÞ-º²â¾-ŸÝGÅ-‚Å-»ôh-ˆP- h-hÝP-Hïm-¾ôG-qºÛ-ÁôG-DG-GÛÅ-±ôP-q-±ôºÛ-¾G-mÅ-Ȥ-ºyôG-‚ïh-q-hP- ±ôP-q-z®m-ºFÛh-‚ïh-q- ZïÅ-lÝP-zbP-z-ÅôGÅ-¤m¼-GTôh-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-qºÛ-Bôm-zXôh-»ôP-zŸÛm-»Ûm-ºhÝG-ü z¾-»Þ¾-±ôP-hôm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô- T×m-lÛ- l-;¾- ŸÝ-zÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-±ôP-qºÛ-zhï-ÆâP-GÛ-ºGm-¾ïm-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-G®P-¤-¤-‚ãP-z¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-Çtï¾-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།