z¾-»Þ¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-hï-fïPÅ-GTÛG-¼ÛP-GmP-Mãü


2007-07-17
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-hï-fïPÅ-GTÛG-¼ÛP-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-D-Å-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG- Gmh-Bôm-ºIô-ÇÀ-zºÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-zhï-ºWGÅ-GmÅ-ÇePÅ-¾-GŸÛGÅ-mÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-hï-zŸÛm-Gô-¼Û¤-ºGº-ÁÅ-‚ïh-hGôÅ-¤ïh-Ç+ô¼-zIô-JÀïP-¤P-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-¼ÞP- D-Å-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-GÛÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-zŸÛm-fïPÅ-GTÛG-¼P-GmP-MãºÛ-Gž-zO^-GmP-Çeï-GôP-ŸÝÅ-zIô-JÀïP-DG-¤±¤Å-zTh-q-¿e-zÞ-‚ãP-ºhÝG- z¾-»Þ¾-HÛ-hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-hï-»P-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-11qºÛ-±ïÅ-6ZÛm-HÛ-ÇS-iôºÛ-Vß-±ôh-7mÅ-hGôP-iôºÛ-Vß-±ôh-5z¼-GmP-Mã-»P-Gbm-ºzïz-GmP-z-¤-¸h- ¤fô-Å-z¾-»Þ¾-hzÞÅ-GŸÝP-mÅ-h¤º-ż-Å-GmÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-Å-z¼-Gô-¼Û¤-±P-z¼-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-»ôPÅ-µôGÅ-mÅ-¼P-hzP-hP-iP-zhïm-ÇKô-mÅ-ºôÅ-zÇkÝ-»ôP-zºÛ-Dô¼-»ÞG-z¸P-qô-zCæm-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-GmP-ºhÝG- z¾-»Þ¾-HÛ-hzÞÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-I-OÛGÅ-‚ïh-Ç+zÅ- ¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-Å-GmÅ-GP-hP-hÝÅ-±ôh-G-hÝÅ-ŸÝÅ-q-»Ûm-»P- hzÞÅ-GŸÝP-GÛÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-ŸÝÅ-ºhÝG- hï-ÇSôm-z¾-»Þ¾-HÛ- mï-q-¾Û- ;ôP-¼ï-Åï- hP- ÅÛ-qÛ-Íïm- ŸïÅ-qºÛ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-G®ôÅ-qºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Vï-IÅ-15hïz-Bï¾-¸Ûm-q-hP-D-Å-»P-zB¼- W×-m-¤ô-;- mï-q¾- hP- ¼×Áï-cÛ-»- Wm-‡-l¾- ¾-ÅôGÅ-qºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-GŸm-8ˆÛÅ-hïz-Bï¾-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།