z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-xÛ-¹-3qºÛ-mP-GmP-fÞz-q-‚ïh-Mã-ü


2007.10.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-xÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-xÛ-¹- 3 qºÛ¹-hˆÛ¾-®¤-¾-GmP-fÞz-q-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W- q×¼-Ň- ;ôºï-¼ï-¾×- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG ÆÛh-„Àôm-HÛÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-hÝÅ-±ïÅ-ˆÛ-Gž-zOGÅ-hï¼- z¾-»Þ¾-HÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh- ¤×-l¶-;Ý-¤¼-mï-q¾- HÛÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-q-hP-VzÅ-TÛG- ºôÅ-zÇkÝ-GP-¥ã¼-GmP-hGôÅ-q-hP- w¼-ºHPÅ-GmP-zÅ-Åï¤Å-ÇkÝG-z¸ôÅ-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG »P-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh-Lm-IÅ- jËï¶-GÝ-¼ÞP- GÛÅ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Vï-DG-zhÝm-mP-DÞ¾-IôÅ-¤fÞm-»ôP-fzÅ-GmP-zŸÛm-q-¤-¸h- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-h-»ôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-xÛ¼-ºfïm-‚-ºV¼-¤ïh-¾ÞGÅ-Gž-zbôm-GmP-ºhÝG ºôm-ˆP-z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-ÇSôm-xÛ-¹-6 qºÛ-±ïÅ-20 ZÛm-GmP-Gbm-ºDï¾-»P- ºIô-Iôm-hP-I-OÛG-‚-Mã¼-hÝÅ-±ôh-¿kïP-PïÅ-¤ïh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-bï-xÛ-¹-11 qºÛ-±ïÅ-22 z¼-w¼-ºHPÅ-GmP-hGôÅ-‚ãP-z-hP- hï-XïÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-ÇSôm-ºIôºÛ-V-Aïm-zŸG-Çeï-¤fº-hôm-ÇÀ¼-»P-w¼-ºHPÅ-¤Û-GmP-h;º-¤ïh-‚ãP-z-¼ïh- h-V-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-DG-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-ºw¼-¤-ŸÛG-ºhÝ-zÇ+ôP-GmP-z-zMãh-mÅ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¼ÛP-¤Ûm-‚-MãºÛ-hÝÅ-±ïÅ-Gbm-ºDï¾-º‚ãP-fzÅ-‚-ºV¼-»ôh-TÛP- h-»ôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fÞz-qºÛ-»Ûh-VïÅ-»ôh-¾ÞGÅ-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ-Gž-zÁh-GmP-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎