Dï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-hP-GŸÝP-ºƒï¾-fôG-mÅ-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-ü


2007.10.27
&G

&G

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-‚ïh-¤Ûm-¾-¤-z¿eôÅ-q¼- Dï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm- ÅÛ‡Û-w×ïm-ȼ-q×¼- »ÛÅ-ºhÛ-±ïÅ- 29 ºÛ-ZÛm-zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GŸÝP-ºƒï¾-fôG-mÅ-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG hï-»P-Dï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q-¿U¤- Dï-¼ô-¾Ûm-ÅÛ-=â-¶-^ï- »ÛÅ-ºhÛ-±ïÅ- 26 ZÛm-»ôPÅ-Ez-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-ÆÛh-„Àôm-n¤-GZÛÅ- Dï-m-^ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-Vïm-mP-»ôh-qºÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛ-¾Å-DÞPÅ-mP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- Ç+zÅ-hï¼-Gż-ºGôh-qÅ-¤W¾-ºyh-hï-hq¼-¾ïm-‚-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-»P-vôh-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ÆÛh-„Àôm-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-qÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG-q-hP- »P-Gż-ºHã¼-mP-¤Þ-¤fÞh-ºDôh-q¼-GŸÛGÅ-m- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Dï-m-^ºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Mãm-¼ÛP- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-¤²h-ºyÛm-hP-zôh-ˆÛ-¯-hôm-¾-Mz-Bô¼-hP-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-»ôh-qºÛ-n¤-q-Çeôm-Vïh- Dï-m-^ºÛ-IôP-Eï¼-¤P-qôºÛ-mP-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-zOïP-º²âGÅ-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་སུད་སིའི་གཞུང་དོན་འཚམས་གཟིགས་འགྲུབ་སྟེ་ཧྥ་རན་སིར་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎