Dï-a-^ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-¶ºm-¾Þ-„ËÛ»¼-¤VôG-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-¯-hôm-fôG-Mz-Bô¼-GmP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-GmP-zü


2005-01-01
Share

{}ü üDï-a-^ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û- ¶ºm-¾Þ-„ËÛ»¼-¤VôG-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-¯-hôm-fôG-Mz-Bô¼-GmP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-GmP-Çeï-¼ÛP-¤Ûm-Íï-Áï-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ- ¶Û‡-a¤-hÝ-wïzÅ-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-±ô-hP-fh-;¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG- Íï-Áï-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-¾ô-¼ï-zÇe¼-VGÅ-ÅÞ-GmP-GÛ-»ôh-q-¿e¼- ºhÛ-¾ô-¶Û‡-a¤-HÛ-IôP-Eï¼-È-¾ô×P-hÝ-xÛ-¹-1 qôºÛ-±ïÅ-9 mÅ-14 z¼-zÇ+ôP-º±ôGÅ-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-q-¼ïh- Dï-a-^-hP- D×ï-zïD-ü M-mG-zTÅ-hz¼-±ôP-ºƒï¾-GŸÛ-M-Vïm-qô-»ôh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼- zôh-¤ÛºÛ-GhÝP-ºzôh-hP-zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-ÇoP-¤ïh-hÝ-GbôP-fzÅ-¤ïh-¾ÞGÅ-DôP-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- PÅ-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-mP-D×ï-zïD-¤Pº-ÇkïºÛ-Ç+Ý-±z-¤±ôm-q¼-‚-MãºÛ-¾Å-ºGm-»ôh-q-hP-VzÅ-TÛG- ¿Ëm-±ôGÅ-hï¼-wïzÅ-qºÛ-M-mG-GÛ-Ç+Ý-±z-¤Z¤-hÝ-zôh-hôm-Ç+ô¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- Eh-q¼-hÝ-zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-hP-¤Z¤-hÝ-ŸÛ-¤ô¾-hôm-wm-¿km-q-GmP-G¾-VïºÛ-Gmh-hôm-Gž-z=ô¾-GP-fÞz-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-¤-¸h- D×ï-zïD-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GmÅ-Çkôh-q-n¤Å-ˆÛÅ-¤±ôm-qÅ-M¾-uÛºÛ-Eôm-»ôPÅ-mÅ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-GmP-ºhÝG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།