;ï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-hP-GŸÝP-ºƒï¾-¤W¾-ºyh-ŸÝ-Mã-»Ûm-ºhÝG


2007.10.23
&G

&G

{}ü ü;ï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm- ÅÛ=Û-w×ïm- Ⱥ¼-q×¼- ¤VôG-mÅ- G¸º-ºDô¼-XïÅ-¤¼-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-¤W¾-ºyh-ŸÝ-Mã-»Ûm-q- ;ï-m-^ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-Ç+Ý-ŸzÅ- ;ôm-ÅÛG-¾ô×- ^Û-mÛ-môÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG ;ï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-GôP-¤- qô¾- ¤¼-‡Ûm-HÛÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-»ôh-m-»P- hï-mÛ-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-¤Ûm-q¼- ;ï-m-^ºÛ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-hqôm-HÛ-G¸Û¤Å-DP-hÝ-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- ;ï-m-^ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- ^Û-mÛ-mô-¤VôG-mÛ- ;ï-m-^ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-Vz-ÆÛh-ÁôG-DG-Çoï-¤P-GÛ-ºfÞÅ-¤Û-¾Å-Iâz-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-ŸÛG-»Ûm-ŸÛP- DôP-GÛÅ-Gż-ºGôh-q-±ô¼- ;ï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm- ȼ-q¼-¤VôG-mÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝ-Mã-PïÅ-m-»P- ¤W¾-ºyh-ºhÛºÛ-fh-h-hÝP-ŸÛz-yºÛ-¾Å-ºV¼-Gbm-ºzïzÅ-‚-¤ÞÅ-»Ûm-q-hP- w¾-Vï¼-zMãh-¾¤-DG-GÛ-Gż-ºGôh-q-ºGº-ŸÛG-¤W¾-ºyh-Ç+zÅ-¿Ëm-zT¼-ŸÝÅ-VôG-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG ;ï-m-^ºÛ-GŸÝP-mÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾- M¾-Dz-hïºÛ-Vz-ºzPÅ-ˆÛ-Vï-zÇeôh-wÞ¾-»ôh-q-hP- h-¿eºÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ- ÇS-¾ô- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-;ï-m-^ºÛ-mÝz-xôGÅ-ˆÛ-IôP-Eï¼- ¶ïm-ˆã-¶¼-VÛzÅ-zNå¼-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-Ç+zÅ-GŸÝP-GÛ-„Àôm-Vïm-DG-GTÛG-¤W¾-ºyh-ŸÝ-z¼-Vïh-GbôP-GmP-»ôh-q-¼ïh- IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û- ^×Û-mÛ-môÅ-GÅÞPÅ-m- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-G¸º-ºDô¼-XïÅ-¤ºÛ-mP-;ï-m-^ºÛ-M¾-Å-Íô-‡ô-¶¼-VÛzÅ-zNå¼-BôPÅ-Ç+zÅ- ;ï-m-^ºÛ-IôP-Eï¼-¤P-qô-ŸÛG-GÛ-IôP-Eï¼-¾Å-DÞPÅ-fôG-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-zOïP-º²âGÅ-ŸÝ-Mã-»Ûm-ºhÝGü M-mG-GŸÝP-GÛÅ- ;ï-m-^¼-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-DP-zMãh- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP- ;ï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-Gmh-hôm-hï¼-¤fº-GTÛG-bà-Pô-Lô¾-»ôh-q-zXôh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་སུད་སིར་ཉིན་གཉིས་རིང་འཚོགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎