zôh-¤Û-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-±ô¼-Mz-Bô¼-¤±ôm-Vïh-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-ºhÝG


2007-07-21
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Gô-OÛG-ºôG- M-G¼-mP-GmÅ-Çkôh-zôh-¼ÛGÅ-zTß-zŸÛÅ-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-z¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-zŸÛm-qºÛ-¾Å-ºGݾ-¾-Mz-Bô¼-hP-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-ˆÛÅ-M-G¼-¤Þ-ÅÞ-¼Û¼-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-ºhÝG- hï-»P-zôh-¼ÛGÅ-hP-„ÀPÅ-z-zTß-zŸÛÅ-hGôÅ-ºhÝm-hôm-±m-¿S-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-¤-GmP-z¼-hÝ-¸Å-zTh-ÆôG-¾-fÞG-ˆP-¤±¤Å-ºWôG-¤Û-‚ïh-qºÛ-Vôh-Åï¤Å-zdm-qôºÛ-„ÀôÅ-GbôP-¾-»Ûh-¼P-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝ-z-hP-£GÅ- zôh-¼ÛGÅ-ºhÝÅ-Çkôh-Å-GmÅ-¤P-qôºÛ-mP-GTÛG-¤WâG-GZÛÅ-¤fÞh-Mz-Bô¼-HÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-hP-GmP-zŸÛm-q-¿e¼- Å-GmÅ-GŸôm-mݺÛ-±ôGÅ-¤Û-zM-yG-¤P-qôÅ-ÇÀôz-I-VGÅ-»Þ¾-BÛh-GÁôPÅ-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-bï-Fô¤-GŸÝP-mP-¸Å-zTh-¾-zŸÝGÅ-qºÛ-¤Û-IPÅ-zTß-zŸÛºÛ-ºi-q¼-»ôh-qºÛ-h¼-V-Vïm-¤ô-ŸÛG-¤hÝm-hÝ-ºx¼-zŸÛm-qºÛ-PP-Ç+h-ºzôh-ºƒâG-O-zÇkÛ¼-z-¿e¼-OôG-zŸÛm-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-»ôh-TÛP- ¤-ÅÞ-¼Û-Gbm-ÇÀôz-hP-zÞ-EÛ¤-GZÛÅ-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-¤P-qô-Å-GmÅ-GŸôm-mݺÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-»ôh-q-¼ïh- Å-GmÅ-GŸôm-mݺÛ-±ôGÅ-G®ô-hP-iâP-Vï-ÅôGÅ-mÅ-GTÛG-¤WâG-GZÛÅ-¤fÞh-GÅÞP-zÁh-GmP-ºhÝG-¤WâG-zÇkô¤Å-ÅÞ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-z-n¤Å-ˆÛÅ-Ÿ¾-ºhôm-ºÞ¼-ºhôm-GmP-Çeï-zôh-hôm-zhïm-¤fº-Gž-zºÛ-Ǩôm-¾¤-GÅô¾-ºhïzÅ-GmP-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།