Í-¼ÛºÛ-M¾-źÛ-DÞ¾-HÛ-zôh-¼ÛGÅ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG


2007-07-30
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-źÛ-DÞ¾-HÛ-zôh-¼ÛGÅ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qÅ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¤hÝm-hÝ-ZÛm-GTÛG-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝGüü M-G¼-HÛ-M¾-Å-jËÛ-¾Û-Gż-q¼-zôh-¤Û-zTß-zŸÛÅ-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ-zMh-mÅ-z¸ÞP-zôh-ˆÛ-¯-hôm-Vïh-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-q-hï¼-M¾-uÛºÛ-fôG-zôh-¤Û-hP-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-¤±ôm-Vïh-HÛ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-hP-hq¾-º‚ô¼-ºhÝ-ºGôh-ÅôGÅ-¾Å-ºGݾ-Ço-±ôGÅ-ÁÛG-Çtï¾-¤ÞÅ-¿e¼-ºhÛ-±ïÅ-30Çeï-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ÇS-iô-Vß-±ôh-hGÝ-q-mÅ-xÛ-iô-Vß-±ôh-¿S-qºÛ-z¼-ºhÛ-G-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-‡ôm-DÞ¾-HÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¤hÝm-hÝ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-ÅôP- Fïh-h¼-hP-¢¼-»ÛG- zôh-ˆÛ-M¾-h¼-ºx¼-zŸÛm-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-Mãm-¾Å-G®ôÅ-qºÛ-zôh-¤Û-Lm-GŸôm-hP-xÛ-M¾-¤Û-Ço-DG-TÛG-GÛÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-ˆÛÅ-ºhÅ-qºÛ-zhÝm-yG-GÅÞ¤-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-mP-ŸÝGÅ-qºÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-¼ï-ºhÝm-hôm-±m-¿S-‚Å-q-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།