M-mG-¤Û-h¤PÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-Vïm-HÛ-ºfÞÅ-¤Û-GZÛÅ-xÛ¼-ºzÞh-‚Å-»ôh-ºhÝG


2007.10.28

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-¤Û-h¤PÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-Vïm-HÛ-ºfÞÅ-¤Û-GZÛÅ-ˆÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-‚-uôh-Çtï¾-zºÛ-ZïÅ-º²âGÅ-ºôG-xÛ¼-ºzÞh-‚Å-»ôh-q-hPü h-¼ïÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-GZÛÅ-qô-¯ÛÅ-qºÛ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-zŸÛºÛ-mP-M-mG-¤Û-h¤PÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-Vïm-HÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-Fôh-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ÅôGÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-uôh-Çtï¾-zºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-hqôm-¼ÛGÅ-28 xÛ¼-ºzÞh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hïP-Ç+zÅ-M-mG-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-¥ã¼-±h-¤HôGÅ-qô-ºIô-zŸÛm-q-hP-»Ûm-mºP-hï-¤Z¤-hÝ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-G®ôÅ-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-z¼-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ˆÛ-‚-uôh-Ez-Gh¾-ºIô-z-¤-¸hü hzÞ¾-xãG-z¼-HÛ-Eh-z¼-qô-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-hPü ¤Û-ºzô¼-ºwï¾-MÅ-ˆP-ºIô-zü M-mG-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-¸P-¸ÛP-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-M-mG-M¾-»ôPÅ-¤Û-h¤PÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-Vïm-HÛÅ-Gž-zOGÅ-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-mü M-mG-¤Û-h¤PÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-Vïm-HÛ-ºfÞÅ-¤Û- ¶P-Ÿºô-TÛm- hPü ¶P-bÛP-;ݺô- GZÛÅ-ˆÛÅ-M¾-Dz-ˆÛ-OÛG-Æô¾-¾-±zÅ-VïºÛ-zL¾-º²ô¾-‚Å-qºÛ-hôGÅ-GŸÛ-ºôG-xÛ¼-ºzÞh-zbP-zºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་དངོས་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱས་བར་བོད་མི་ཚོས་སེམས་ཚབས་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎