ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-zºÛ-¤Û-ºzô¼-IPÅ-zÁï¼-HÛ-¾Å-hôm-hï-GP-¤HôGÅ-¤WâG-OÛ¾-fÞz-Mãü


2007.05.07

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-z-n¤Å-ˆÛ-¤Û-ºzô¼-IPÅ-zÁï¼-HÛ-¾Å-hôm-hï-GP-¤HôGÅ-¤WâG-zOÛ¾-fÞz-qºÛ-¼ï-z-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG ¼ïÅ-G¸º-¹-z-ZÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛÅ-»Þ¾-HÛ-Á¼-xôGÅ-ˆÛ-GŸÛÅ-VGÅ-DG 7 mP-»ôh-qºÛ-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-z-n¤Å-ˆÛ-¤Û-ºzô¼-IPÅ-zÁï¼-HÛ-¾Å-hôm-hï-ºhÛ-¹ºÛ-±ïÅ- 11 ZÛm-¤WâG-zOÛ¾-¸Ûm-fÞz-q-»ôP-MãºÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-Ez-Çtï¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-z¾-»Þ¾-HÛ- ;m-‡Û-qÞ¼- ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-GÛ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-mP-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-BzÅ-zTô¾-¿Ëm-DP-hP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-fÞ-¤ôP-fôG-GmP-zŸÛm-qºÛ-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-zºÛ-¤Û-ºzô¼-IPÅ-zÁï¼-hï-GôP-±ïÅ-ZÛm-¤WâG-zOÛ¾-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-zbôm-»ôh-q-¼ïh- º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-BzÅ-zTô¾-¿Ëm-DP-GÛ-¾Å-‚ïh- ^ï-¶ÛÅÛ- ;-¤-ÍÞ- »ÛÅ-P-±ôÅ-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-zºÛ-¤Û-ºzô¼-IPÅ-zÁï¼-HÛ-¾Å-hôm-HÛ-¤WâG-ºƒÅ-hï-»Ûh-VïÅ-ºwï¼-PïÅ-ÁÛG-‚ãP-z-»Ûm-m-BzÅ-zTô¾-¿Ëm-DP-hP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-¤Û-ºzô¼-IPÅ-Áï¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-hï-¤P-±ôGÅ-¾-Gž-zOGÅ-‚ïh-MãºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-ÁÛG-ºV¼-HÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-ºhÝG z¾-»Þ¾-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛÅ-hï-ÇSºÛ-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-zºÛ-IPÅ-ºzô¼-hï- 107000 »ôh-qºÛ-±ôh-hqGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎