M-mG-GÛÅ-fï-¶m-¾-h¤ÛGÅ-ºzïm-z®ßGÅ-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¾-¤hï¾-Wï-¤P-hÝ-zbP-zü


2008.01.01

{}ü üfï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Fïm-Éâ-zïm-¤VôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-¾-h¤ÛGÅ-ºzïm-z®ßGÅ-bï-zŸG-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¾-¤hï¾-HÛ-IPÅ-ºzô¼-Wï-¤P-hÝ-zbP-Ç+ô¼-D-Å-xÛ-¾ô-Gż-±ïÅ-ZÛm-GÅÞPÅ-ºhÝG xÛ-¾ô-2008¾ô-Gż-hÝ-zŸh-qºÛ-ZÛm-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Fïm-Éâ-zïm-¤VôG-mÅ-fï-¶m-M¾-»ôPÅ-¾-GÅÞPÅ-ºyÛm-GmP-Ç+zÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¼P-ÆÛh-¼P-GÛÅ-BôP-zŸÛm-qºÛ-fï-¶m-JÀÛP-ym-¾-h¤ÛGÅ-ºzïm-z®ßGÅ-bï-zŸG-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-IPÅ-1328»ôh-q-hï-mÛ- hï-ÇS-±ôh-hqGÅ-‚Å-q-¾Å-ˆP-IPÅ-ºzô¼-zM-V-GÅÞ¤-HÛ-¤P-z-»Ûm-qÅ- fï-¶m-HÛ-¤±ô-DºÛ-mP-GÛ-zdm-¿ËÛP-¾-Zïm-D-hï-zÅ-Vï-z-z¸ô-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG »P-ÆÛh-º²Ûm-Fïm-Éâ-zïm-¤VôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-mP-iG-qôºÛ-z®m-º²â¾-‚ïh-xÛ¼-¼Û¤-q-GÅÞ¤-¿km-HÛ-ºV¼-GŸÛ-ŸÛG-M-mG-¤Û-¤P-zTÛPÅ-z=ô¾-h¤G-¤Ûº¤-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-IôÅ-GŸÛ-zbôm-»ôh-q-¤-¸h- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fôÅ-xÛ-¾ô-Gż-±ïÅ-ZÛm-z;º-ÇÀôz-GmP-Ç+zÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ŸÛ-zºÛ-ÇKô-mÅ-fï-¶m- M-mG-mP-GôP-zÞ-GTÛG-bà-OÛ¾-MãºÛ-ºhôh-q-»ôh-¾ÞGÅ-zB¼-zÁh-GmP-m-»P- fï-¶m-HÛÅ-GŸÝP-ºƒï¾-ÇKô-mÅ-JÀÛP-ym-hï-¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-‚-Mã¼-ÇSôm-zl-»P-zbP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎