¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mP-fï-¶m-zŸÝGÅ-fzÅ-mÛ-¼P-z®m-Vïh-hÝ-¤Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007.10.29

{}ü üfï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Im-Éâh-„Ëm-¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-q¼- fï-¶m-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-IÅ-ÅÞ-º²â¾-zŸÝGÅ-GmP-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-ŸÝ-z-hï-fï-¶m-¼P-z®m-HÛ-Vïh-hÝ-¤-»Ûm-q-hP-hïºP-fï-¶m-hP-M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qô-GZÛÅ-¹-zOÛ¾-GbôP-Mã¼-»P-¤ôÅ-¤fÞm-¤ïh-qºÛ-z¿e-uôh-TÛG-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- »P-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Im-Éâh-„Ëm-¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-q¼-hïP-Ç+zÅ-fï-¶m-mP-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-»ôh-qºÛ- DÞ-¼ÞÅÞ- ¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-hï-±ô-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-xôGÅ-ÅÞ-iG-qôºÛ-hqÞP-ºWâG-‚ïh-ÆÛh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-GhôP-¾ïm-ÆâP-Bôz-‚-Vïh-hÝ-»Ûm-q-hïºP-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-z;º-hGôPÅ-¤ïh-q¼-fï-¶m-HÛÅ-M-mG-GÛ-xôGÅ-ÅÞ-fh-;¼-ºwÞ¼-¤hï¾-hï-¼ÛGÅ-ºwïm-ÆÛh-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- ¾ô-XïÅ-¤ºÛ-uÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-HÛ-»ôh-q-hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-»Þ¾-¤Û-ºôÅ-ºwïm-¤Dm-±ô¼-M-mG-uÛ-¤fÞm-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-GŸÝP-¤-»Ûm-qºÛ-fï-¶m-¼P-GÛ-¤ÛP-fôG-¾-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-mP-º²â¾-zŸÝGÅ-‚-Mã¼-Mz-Bô¼-ºôÅ-ÁôG-ºwïm-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qôºÛ-xôGÅ-mÅ-G¾-bï-fï-¶m-¼P-z®m-HÛ-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-qºÛ-ºhôh-xôGÅ-º²Ûm-q-»Ûm-m-hï¼-iG-qôºÛ-hqÞP-ºWâG-‚-ÆÛh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-hP-GbôP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-fï-¶m-HÛÅ-M-mG-GÝP-Fm-bP-GÛ-ÆÛh-GŸÝP-hP-¤Z¤-ºƒï¾-‚-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-¤ïh-qºÛ-n¤-ºHã¼-Gž-qô-ŸÛG-zÇem-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºDôh-zŸGüü üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་དུ་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཞིའི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་དང་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎