fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-M-mG-GÛ-¿Ëm-hÝ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-‚-ºhôh-»ôh-q-GÅÞPÅ-ºhÝG


2008.01.01

{}ü ühï-¼ÛP-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Fïm-Éô-zïm-¤VôG-GÛÅ-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-zTß-yG-ºGº-ÁÅ-hïºÛ-¼ÛP-GÛ-M-mG-z¼-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ- M-mG-GÛ-¿Ëm-hÝ-ÇSôm-ºIôºÛ-V-Aïm-GP-»P-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-‚-ºhôh-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-Çeï-DôP-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-¤-ºôPÅ-qºÛ-fG-GTôh-‚-MãºÛ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-hP-fï-¶m-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-GmP-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-n¤Å-¤Þ-¤fÞh-Mãm-ºEôPÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü ÆÛh-º²Ûm-Fïm-Éô-zïm-¤VôG-GÛÅ-xÛ-¾ô-Gż-qºÛ-º±¤Å-ºiÛ-ŸÝ-zºÛ-GÅÞP-zÁh-MP-zÆÛP-GmP-zºÛ-Ç+zÅü GP-¿e¼-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-¤Þ-¤fÞh-fï-¶m-M-mG-GÛ-¤Pº-ºôG-GÛ-ŸÛP-Vïm-ŸÛG-»Ûm-q-hP-M-mG-hP-¹-OÛ¾-»ôP-fzÅ-ˆÛ-ºzh-z¯ôm-‚ïh-qºÛ-M-mG-GTÛG-GÛ-ÆÛh-WâÅ-º²Ûm-zŸÛm-»ôh-±ï-fï-¶m-xôGÅ-mÅ-M-mG-z¼-¾-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-¸ï¼-z-»ôP-fzÅ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü ÆÛh-º²Ûm-Fïm-Éô-zïm-¤VôG-mÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-HÛ-fôG-mÅ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-mÅ-fïPÅ-GZÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚Å-bï-h-¿e-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-¾ô-hÝÅ-GZÛÅ-q-GmP-zŸÛm-»ôh-q-hPü ¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-¿S-qºÛ-mP-hPôÅ-ÅÞ-LÅ-»ô¾-hÝ-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-TÛPü »Ûm-mºP-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ-¾Å-hÝÅ-hï-hG-¼ÛP-¾-fï-¶m-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚Å-bï-¤-ºôPÅ-qºÛ-fï-¶m-GmÅ-zz-fG-GTôh-‚-Mã-hP-¿ËG-q¼-hÝ-M-mG-hP-Í-¤Û-¼Û-;Å-Pô-Lô¾-hP-ºGôG-Aïm-‚ïh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-fï-¶m-ŸïÅ-¤ÛP-GÛ-fôG-mÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ¼-ºHã¼-z-¯-z-mÅ-¤ïh-q¼-DôP-GÛ-¤Pôm-ºhôh-ˆÛ-hGôPÅ-GŸÛ-¤Þ-¤fÞh-Mãm-ºEôPÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྡེ་དགེ་དབོན་སྟོད་ཁུལ་དུ་ཁྱོན་མི་གྲངས་༡༠༠༠ལྷག་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎