fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-¾-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-qü


2007.04.30

{}ü üº²¤-JÀÛP-GÛ-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛÅ-fï-¶m-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-DôPÅ-ÅÞ-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-MãºÛ-ŸÝ-ljm-¾-z¯Û-z;ݼ-¤-GmP-z-hï¼- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éâ-zïm-¤VôG-GÛÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-GmP-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-HÛÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTßÛG-GÛ-¼ÛP-fï-¶m-º²¤-JÀÛP-GÛ-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-DôPÅ-ÅÞ-¸Þ¼-ŸÝGÅ-M¾-Dz-ˆÛ-Pô-zôºÛ-fôG-mÅ-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-MãºÛ-ŸÝ-ljm-zÇeàh-¤¼-wÞ¾-»ôh-mºP- h-z¼-z;º-Fô¾-‚ãP-¤ïh-q-hP- fï-¶m-HÛÅ-ºhÛ-¾ô-»P-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-¾-fï-¶m-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-DôPÅ-M¾-Dz-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-»ôP-zºÛ-ŸÝ-ljm-zB¼-hÝ-wÞ¾-»ôh-q¼- ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-fï-¶m-±ôGÅ-DôPÅ-M¾-Dz-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-»ôP-fzÅ-¤ïh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éâ-zïm-¤VôG-GÛÅ-D-Å-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-fï-¶m-HÛ-Vz-ÆÛh-ŸÛz-ºWâG-¿eï-GmÅ-DP-ŸÛG-¾-GÅÞP-zÁh-GmP-Ç+zÅ- º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-ŸÝ-ljm-¾-z¯Û-z;ݼ-¤-GmP-zºÛ-fh- fï-¶m-GŸÝP-h¤PÅ-¾-„Àô-Hôh-iG-qô-»ôh-q-hP- fG-GTôh-hï¼-Pô-Lô¾-¤fº-TÛG-ŸÝ-»Û-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-q-hP- »P-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ- fï-¶m-mÛ-¼P-hzP-G®P-¤ºÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-qÅ- º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-VôG-qºÛ-hzP-±h-V-±P-»ôh-q-hP- hï-mÛ-fï-¶m-HÛ-¤Û-¤P-Å-»-23 HÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ŸÛG-ˆP-»Ûm-qÅ- º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-iâP-VïºÛ-PôÅ-mÅ-fG-GTôh-fÞz-Mã-»ôh-q-ŸÛG-¤-¼ïh-TïÅ-Bôm-zXôh-iG-qô-GmP-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎