fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-fï-¶m-hÝ-º±¤Å-ºiÛ-wïzÅ-Mã¼-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-ºhÝG


2007.05.11

{}ü üfï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éâ-zïm-»ÛÅ-zB¼-hÝ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-fï-¶m-hÝ-º±¤Å-ºiÛ-wïzÅ-Mã¼-Ghm-ŸÝ-GmP-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïP-M¾-Å-fºï-qï-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-ŸÛG-GÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éâ-zïm-¾-zT¼-ºiÛ-ŸÝ-Ç+zÅ-DôP-GÛÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-fï-¶m-hÝ-º±¤Å-ºiÛ-wïzÅ-Mã¼-fï-¶m-hï-zŸÛm-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-‚-hGôÅ-ˆP-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-TÛP.ü ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éâ-zïm-»ÛÅ-xÛ-¾ô-2000mÅ-z¸ÞP-M-mG-GÛ-hzÞ-FÛh-fï-¶m-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-MãºÛ-Ghm-ŸÝ-GmP-º¤-»P-m-M-mG-GÛ-hzÞ-FÛh-hP-fÞG-ºyh-‚-MãºÛ-¼ï-ºhÝm-GmP-z-fïPÅ-GÅÞ¤-q-»Ûm-q-hP- xÛ-¾ô-2001¾ô¼-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éâ-zïm-»ÛÅ-Ç+zÅ-hïºÛ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-TP-®ï-¤Û×m-ÈôP-;ôP-hÝ-fÞG-ºyh-‚-MãºÛ-¼ï-ºhÝm-zbôm-»ôh-ˆP-M-mG-xôGÅ-mÅ-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éâ-zïm-»Û-IôÅ-ºV¼-GZÛÅ-;¼-¯Ûh-¤ïh-hÝ-zbP-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-Gż-ºGôh-qÅ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-¾-xÛ-¾ô-2000mÅ-z¸ÞP-fï-¶m-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-»G-qô-‚ãP-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-DôP-GÛÅ- fï-¶m-HÛ-m-mÛP-¾ôºÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-»G-qô-‚ãP-Çeï-zM-V-4hP-±G-6ºwï¾-MÅ-xÛm-»ôh-q-hï-mÛ-DôP-GÛ-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-ÇSôm-hqGÅ-‚Å-q-¾Å-¤P-z-‚ãP-»ôh-q-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-xÛ-¾ô-Gż-q-mÅ-fï-¶m-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-ºIô-Mã-¤-¸h- hï-»P-xÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Gż-q-ºôÅ-ºhï¤Å-ˆÛ-GôP-»¼-MÅ-ºIô-Mã-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎