fï-¶m-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-¤Ûm-qºÛ-z;º-¤ô¾-hï-fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-zB¼-¹ôÅ-GmP-zü


2007-01-01
Share

{}ü üfï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-im-ÁÝ-Ç~m-¤VôG-GÛÅ-fï-¶m-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-ÁÛG-¤Ûm-qºÛ-z;º-¤ô¾-hï-zB¼-¹ôÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-im-ÁÝ-Ç~m-¤VôG-GÛÅ-xÛ-¾ÞGÅ-ˆÛ-Gm¤-¾ô-Gż-±ïÅ-ZÛm-¤ô¼-fï-¶m-HÛ-»Þ¾-hï-¼P-hzP-¼P-z®m-Tm-HÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-q-hP-M-mG-GÛ-M-mG-GTÛG-TïÅ-qºÛ-zXôh-±ÛG-hï¼-DÅ-¾ïm-GmP-¤ïh-q-¼ïh- im-ÁÝ-Ç~m-¤VôG-GÛÅ-GŸÝP-ºƒï¾-fï-¶m-HÛ-M¾-h¼-ºIïP-º²âGÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-fï-¶m-HÛ-»Þ¾-hï-P-±ôºÛ-»Ûm-q-hï-G¾-Vï¼-mm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»Ûm- fï-¶m-»Þ¾-HÛ-zhG-hzP-hï-fï-¶m-¤Û-¤P-Å-»- 23 ¾-»ôh-q-¼ïh- M-mG-¤Û-¤P-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-¾-¯-z-»ôh-q-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-ºhÝG »P-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-¤-ºôPÅ-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-fG-GTôh-‚ïh-hzP-hï-fï-¶m-¤Û-¤P-Å-»- 23 GTÛG-qÞ¼-»ôh- fï-¶m-HÛ-»Þ¾-hï-º²¤-JÀÛP-ºhÛºÛ-V-ÁÅ-ÁÛG-»Ûm-q-¾Å- M-mG-GÛ-V-ÁÅ-¤Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-ºhÝG fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛ-z;º-¤ô¾-hï-Zï-¾¤-M-mG-GÛÅ- 2006 ¾ôºÛ-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-»ÛG-V-h;¼-qô-ŸïÅ-q-hïºÛ-mP-fï-¶m-¼P-hzP-¼P-z®m-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-q-hï-ºGôG-fzÅ-Vïh-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-mÝÅ-ÇeôzÅ-Wï-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-hGôÅ-Ç+ô¼-ÅôGÅ-z;ôh-qºÛ-»ÛG-V-hï-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-XïÅ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ-z;º-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།