fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºhÅ-qô-TP-;ï-ÁïG-GÛ-im-dïm-±ôGÅ-DP-hï-¤ÛP-zNå¼-‚Å-ºhÝG


2007.12.09

{}ü üfï-¶m-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qÅ-ÆÛh-º²Ûm-ºhÅ-qô-TP-;ï-ÁïG-mÛ-ÆÛh-hzP-ÇKï¼-º²Ûm-q-ŸÛG-»Ûm-q¼-ºIï¾-zXôh-GmP-z-hP-£GÅ- DôP-GÛ-im-dïm-±ôGÅ-DP-hï-fï-¶m-¤P-G®ôºÛ-im-dïm-±ôGÅ-DP-ŸïÅ-¤ÛP-zNå¼-‚Å-q-¤-¸h- h-V-DôP-GÛ-¤±m-HP-ºhïzÅ-ÅÞ-lô-z@ôÅ-»ôh-q-hï-»P-¯-¤ïh-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïh- ÆÛh-º²Ûm-ºhÅ-qô-TP-;ï-ÁïG-GÛÅ-¾ô-¤P-¼ÛP-iG-qôºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-zh¤Å-mÅ-GŸÝP-º²Ûm-‚Å-qºÛ-ºWÛGÅ-hPPÅ-¾Å-Iô¾-fzÅ-ÅÞ-ÆÛh-hzP-ÇKï¼-º²Ûm-qºÛ-¤ÛP-®¤-»P-¤ïh-q-z¸ôÅ-¾ÞGÅ-fï-¶m-HÛ-ÁïÅ-¼ÛG-„Àôm-Vïm-HÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG xÛ-¾ô-1947 ¾ô¼-¤Û-¤P-GÛ-Hïm-¾ôG-¾-iG-Gmôm-Ç+zÅ-¤Û-¤P-ÇeôP-yG-¤P-qô-Çkïz-zÅh-zbP-zºÛ-‚ïh-Gbï-TP-;ï-ÁñG-»Ûm-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TÛP- hï-ÇSôm-ÆÛh-º²Ûm-ºhÅ-qô-TP-;ï-ÁïG-GÛ-¤±m-¤fôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¾Å-ÅïP-ZÛ-¤-GZÛÅ-¤ïh-q-z¸ôÅ-q-¤-¸h- Gm¤-fP-ÅôGÅ-DôP-GÛ-¤±m-HÛ-XïÅ-ÅÞ-¤ÛP-ºhôGÅ-‚Å-q-DG-ˆP-¤ÛP-zNå¼-‚Å-bï-¤hô-hôm-TP-;ï-ÁïG-GÛ-¤ÛP-®¤-»P-¤ïh-q-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïh- »P-fºÛ-qï-hÝÅ-zzÅ-ŸïÅ-qºÛ-fï-¶m-HÛ-Gż-ÁôG-TÛG-mP-M-mG-GÛ-zôh-fôG-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-iÛ¾-zOGÅ-¾-w¤-ZïÅ-Vïm-qô-wôG-q-ŸïÅ-ºGô-zXôh-ºDôh-qºÛ-Vïh-¯ô¤-Çtï¾-zºÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-WÛ-®¤- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¾-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-ŸÝÅ-q-hï-®¤-HÛ-M-mG-GÛ-Vï-¤fôP-¾-M¾-uÛºÛ-mP-w¤-ZïÅ-ºIô-GÛ-»ôh-q-hP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-D-hm-±ÛG-¾-¤Û-GmÅ-q-hP- ¤Û-ºôÅ-¤Û-º±¤Å-qºÛ-‚-uôh-Ço-±ôGÅ-Çtï¾-bï-M¾-uÛºÛ-mP-Vï-¤fôP-hP-»Ûh-VïÅ-¤ïh-q-z¸ô-»Û-»ôh-TÛP- ¿ËG-q¼-zôh-mP-zôh-¤Û¼-GhÝG-¯çz-¤m¼-GTôh-GbôP-ÇePÅ-¾-GŸÛGÅ-m- h-hÝP-zôh-¤Û-¤P-GÛÅ-¼P-z®m-G®P-¤-¤Û-¯ôh-q-mÛ- ¤P-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-G®ÛGÅ-Vï¼-º²Ûm-¤Dm-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-z;ݼ-ŸÝ-¤Dm-±ôÅ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-h;º-zºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-bà-ºHã¼-ºhÝG-TïÅ-¤WâG-zÇkô¤Å-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎