M-mG-mP-zÞïh-ˆÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-‚ïh-¤Dm-±ôGÅ-q-FÛ-GTÛG-®¤-»ôh-q-zÁh-ºhÝG


2006.11.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-mP-zÞïh-ˆÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-‚ïh-¤Dm-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-FÛ-GTÛG-®¤-»ôh-¾ÞGÅ-M-mG-GÛ-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-qÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GÝP-Fm-±ôGÅ-qºÛ-ÇÀôz-IºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Gmh-hôm-Z¤Å-ŸÛz-DP-GÛ-Z¤Å-ŸÛz-q-=P-Ÿºô-¾ÛP-GÛÅ-M-mG-mP-zÞïh-ˆÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-‚ïh-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-q-FÛ-GTÛG-¿ËG-®¤-»ôh-q-hP-ü ±ôGÅ-q-hï-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-hP-M-mG-¤Û-h¤PÅ-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛ-ÆÛh-WâÅ-DG-zdm-qôºÛ-fôG-mÅ-zBôh-fÞz-Mã¼-ÁÝGÅ-Aïm-GbôP-fÞz-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-hP-ü ±ôGÅ-q-hï-±ôÅ-zÞïh-ˆÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-ˆÛ-Vïh-ºzh-z¯ôm-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Gmh-hôm-IôÅ-zÇkݼ-±ôGÅ-ºhݺÛ-fôG-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Gmh-hôm-fôG-Z¤Å-ŸÛz-‚ïh-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-qÅ-Gô-OÛG-‚Å-qºÛ-hÝÅ-»Þm-ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qºÛ-IôÅ-zÇkݼ-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-fôG-Íï-ÁÛ-»-hP-»ô-¼ôz- Í-¤Û-¼Û-;-ÅôGÅ-»Þ¾-Iâ-Tß-hGÝ-®¤-HÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fôG-Z¤Å-ŸÛz-GmP-¤Dm-HÛ-Z¤Å-ŸÛz-q-¤Û-IPÅ-zhÝm-zTß-®¤-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Z¤Å-ŸÛz-¾Å-DP-GÛ-Z¤Å-ŸÛz-q-=P-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-zXôh-q¼-ü M-mG-mP-GÛ-zÞïh-ˆÛ-¤Z¤-ºƒï¾-±ôGÅ-q-hï-zŸÛm-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-qºÛ-mP-mÅ-±ôGÅ-q-Vï-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GÛ-IôP-Eï¼-hP-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-¤P-qôºÛ-mP-zÞïh-ˆÛ-Gmh-hôm-ŸÝ-ºzôh-‚ïh-źÛ-¾Å-DP-z®ßGÅ-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།