M-mG-GŸÝP-GÛÅ-»ï-ÁÝ-z-DG-TÛG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-zÁh-Æô¾-¾-DÅ-¾ïm-‚Å-¤Û-ºhÝG


2006-12-30
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-xôGÅ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-hh-Ÿïm-q-±ôºÛ-fôG-lÝP-ºhïGÅ-GbôP-GÛ-»ôh-qºÛ-zÁh-Æô¾-¾-DÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-q-¼ïh-ü M-mG-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-±ôGÅ-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤fô-IÅ-ÁÛG-GÛÅ-Zï-V¼-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÛ-fôG-ºDôh-qºÛ-mP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¶ï-=Û-Dïm-GŸÝP-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-¾-hh-Ÿïm-‚ïh-¤Dm-HÛ-VôÅ-hh-q-¤Û-IPÅ-hGÝ-G¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-mP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-‚-uôh-mP-M-mG-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¾Å-DP-GÛ-¤Z¤-zŸÝGÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-zÁh-Æô¾-hï¼-DÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-q-¼ïh-ü ¶ï-=Û-Dïm-GŸÝP-hP-ºƒï¾-¾¤-¸z-qô-»ôh-qºÛ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-Gż-ºHã¼-ŸïÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-Çtï¾-¤Dm-HÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-ŸÛG-GÛÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-qºÛ-mP-ü M-mG-GÛ-Èh-zh-ŸÛP-Vïm-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛÅ-DÅ-¾ïm-¤ïh-qºÛ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-GÅP-zºÛ-VôÅ-hqôm-hGÝ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-±ôGÅ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q-¾ÛºÞ-zh-mm-HÛÅ-¶ï-=Û-Dïm-GŸÝP-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-VôÅ-hqôm-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-GmÅ-±ß¾-hï-¼ÛGÅ-P-±ôÅ-Gô-fôÅ-¯-z-mÅ-¤-‚ãP-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།