M-mG-M¾-»ôPÅ-mÅ-ŸÛP-qºÛ-Å-ŸÛP-zM-V-10wm-¤ïh-hÝ-Hã¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾ü


2007.04.22

{}ü üM-mG-GÛ-ŸÛP-qºÛ-Çeôm-fôG-¾-µÅ-¾Þh-hP-Vß-z®ôG-q-ÅôGÅ-zïh-uôh-zbP-iG-qºÛ-Aïm-HÛÅ-h-V-M-mG-M¾-»ôPÅ-mÅ-ŸÛP-qºÛ-Å-ŸÛP-zM-V-10 wm-¤ïh-hÝ-Hã¼-bï-M-mG-M¾-Dz-¤Û-ºzô¼-¤P-z-hï¼-¼P-D-¼P-GÅôºÛ-fôm-BïÅ-¾-Zïm-D-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-¾-M-mG-GÛ-Å-ŸÛP-hP-fôm-DÞPÅ-„Àôm-Vïm-HÛÅ-Å-ŸÛP-ºhïzÅ-¾Å-fôG-¾-µÅ-¾ÞÅ-hP-z®ôG-Vß-zïh-uôh-zbP-iG-q-hï-mÛ-fôm-BïÅ-fôG-Gmôh-º±ï-Vï-ÁôÅ-»Ûm-q-hPü hï-hG-GÛÅ-Aïm-qÅ-¾ô-¿e¼-zŸÛm-hÝG-µÅ-¿km-qºÛ-fôm-BïÅ-‡ôm-Å-»-12 ®¤-»ôP-GÛ-»ôh-q-¤-¸hü hÝG-µÅ-hï-hG-GÛÅ-fôm-BïÅ-fôG-mÅ-¾ô-¼ï¼-M-¤ÛºÛ-hPÞ¾-fï¼-ºzÞ¤-20 HôP-GÝh-fïzÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GÅÞP-»ôh-q-¾ÞP-ºiïm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü GP-¿e¼-M-mG-M¾-»ôPÅ-mP-Å-ŸÛP-Íï;¼-Å-»-12 hP-±GÅ-3 wm-¤ïh-hÝ-Hã¼-zºÛ-fôG-hÝG-µÅ-¿km-qºÛ-fôm-BïÅ-ºwï¾-MÅ-ºIô-z-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fôm-BïÅ-fÞz-qºÛ-ŸÛP-qºÛ-Å-DÞ¾-¤P-qô¼-º²âGÅ-Cæm-»¼-MÅ-zbP-Çeï-IôP-Eï¼-Tm-hÝ-ºHã¼-fzÅ-‚ïh-qºÛ-Mã-Aïm- hï-GÅÞ¤-HÛÅ-M-mG-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-¸-zTºÛ-ºGm-ÆâP-fôG-Zïm-D-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-ˆP-ŸÛP-qºÛ-Å-ŸÛP-¤P-qô-ŸÛG-VßP-hÝ-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-¸Ûm-q-¿e¼-M-mG-mP-Å-ŸÛP-Eôm-Íï;¼-Å-»-121 hP-±GÅ-8 »ôh-q-mÅ-m-mÛP-GÛ-¹-z-zTß-Dô-mºÛ-mP-Íï;¼-ºzÞ¤-GÅÞ¤-¿ËG-VßP-hÝ-xÛm-»ôh-qºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎