M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-q-hP-FÛ¤Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-¾-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-fG-GTôh-‚Å-qü


2007.05.13

{}ü üM-mG-GÛ-Zïm-dôG-q-ŸÛG-hP-FÛ¤Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-¤Û-ŸÛG-ZïÅ-lÝP-zbP-Çeï-ÁÛ-zºÛ-XïÅ-¼ô-Zïm-dôG-¾Å-DP-GÛ-DP-q-fôG-¯ïGÅ-GÅÞ¤-q-mÅ-h‚ãGÅ-qºÛ-mG-ZïÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-fG-GTôh-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-qï-TÛP-GÛ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-z;ôh-q¼-GŸÛGÅ-mü xÛ-¾ô-2004 ¾ôºÛ-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-M-¤Û-¼ÛGÅ- ¾Û-ÉïP-¾Û- ¸ï¼-z-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-qºÛ-hôm-Aïm-HÛ-fôG-mÅ-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-GÛ-Èï-mm-ŸÛP-Vïm-HÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-FÛ¤Å-DP-mÅ-Zïm-dôG-q-iâG-hP-FÛ¤Å-DP-hqôm-¼ÛGÅ-GTÛG-zTÅ-¾-ZïÅ-Vh-¤Û-ºi-z-zbP-»ôh-q-hPü hïºÛ-mP-mÅ-Zïm-dôG-q-¾Û-¾Û-fïm-¸ï¼-z¼-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-hPü hï-zŸÛm-FÛ¤Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¾ÞºÞ-¾ÛºÞ-ÉïP-¾-¾ô-GZÛÅ-ˆÛ-XïÅ-¾-ÆôG-fôG-GbôP-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü GŸm-»P-Å-GmÅ-Zïm-dôG-¾Å-DP-hïºÛ-ºGô-FÛh-¾-±ï-z®ôm-HÛ-ZïÅ-Vh-zbP-»ôh-q-hPü hï-¤Ûm-HÛ-Zïm-dôG-q-GÅÞ¤-¾-¾ô-±h-¤Û-ºi-zºÛ-z®ôm-ºWâG-GÛ-ZïÅ-Vh-fG-GTôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hïºÛ-ÇSôm-HÛ-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-zºÛ-mPü M-¤Û-ÁÛ-¤Dm-hï-hP-FÛ¤Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hïºÛ-Çtäm-¤Vïh-zÞ-¤ôºÛ-z¼-±ôP-GÛ-½‰ôGÅ-y-ŸÛG-¿ËG-»ôh-q-hPü hï¼-zdïm-Zïm-dôG-qÅ-¤Û-hï-hô-h¤-‚Å-bï-Å-GmÅ-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-FÛh-hï-Ço-ÅÞ¼-vôh-fzÅ-‚Å-bï-ZïÅ-lÝP-ºôG-h¤¼-GÅôh-zbP-z¼-zdïm-¤f¼-Zïm-dôG-q-hP-FÛ¤Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-¤Û-hï-zÅh-qºÛ-hôm-Aïm-z;z-fzÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-¾Û-mÅ-Zïm-dôG-¾Å-DP-GÛ-ÇKïºÞ-DÞP-mÅ-¤VôP-Çeï-¼P-ÁÛ-Mz-fzÅ-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-µâm-z¸ô-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སྐབས་དང་པོའི་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་མཁན་བདུན་བྱུང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎